Projekt Kohtinguvägivald
19.11.2019

Kestus: 2012.a

Eesmärk: Kohtinguvägivalla kui tõsise sotsiaalse probleemi teadvustamine, positiivsete ja vägivalda taunivate hoiakute kujundamine noorte seas.

Sihtgrupid: üldhariduskoolide 10-11. klasside õpilased

Tegemist on noortele mõeldud projektiga, mis on suunatud lähisuhtevägivalla ennetamisele gümnaasiumi noorte hulgas. Varajane selgitustöö noorte seas õpetab märkama ohtu kaaslase käitumises, et õigesti hinnata suhtluse eripära. Vägivalla märkamine lähisuhetes ja sellele reageerimine suhteliselt varases staadiumis aitab ennetada võimalikke psühholoogilisi ja füüsilisi vigastusi, vähendada vägivaldsust lähisuhetes. Teadmised suhete väljendusvõimalustest aitavad kaasa positiivsete ja vägivalda taunivate hoiakute kujundamisele noorte seas. Projektis osalevad koolid üle Eesti (kokku 23 kooli ja ca 800 noort). Projekti käigus viiakse eelnevalt projektis osalevate noorte seas läbi ankeetküsitlus. Seejärel toimuvad temaatilised loengud ning viiakse läbi tulemusuuring samade noorte seas hindamaks loengute mõjusust.

Partnerid: Sotsiaalkindlustusameti Ohvriabi osakond, Eesti Seksuaaltervise Liit,  MTÜ Eluliin, Lastekaitseliit, Eesti Naiste Varjupaikade Liit, üle-eestiline lasteabitelefon, justiitsministeerium.

Materjalid: Voldik (eesti keeles)

Kontaktid: Kati Nõmm, 6123214, kati.nomm@politsei.ee