Vedaja vastutus
22.01.2021

Välismaalaste seadus (RT I, 15.01.2010, 3,4)

Alates 01.10.2010 jõustuva välismaalaste seaduse § 290 sätestab isiku, kes transpordib või kelle esindaja transpordib riigipiirile, ajutisele kontrolljoonele või transiiditsooni välismaalase, kohustuse kontrollida enne välismaalase transpordivahendile võtmist, et transpordivahendile lubataval välismaalasel on Eestisse sisenemiseks või transiittsoonis viibimiseks nõutav seaduslik alus ja piiriületuseks ettenähtud dokument.

Välismaalaste seaduse § 299 lg 1 näeb transporditeenust osutavate füüsilisele isikule välismaalase, kes ei oma Eestis viibimiseks seaduslikku alust, Eesti riigipiirile, transiittsooni või ajutisele kontrolljoonele toimetamise eest ette rahatrahvi kuni 300 trahviühikut (s.o 18 000 krooni).

Välismaalaste seaduse § 299 lg 2 näeb transporditeenust osutavate juriidilisele isikule välismaalase, kes ei oma Eestis viibimiseks seaduslikku alust, Eesti riigipiirile, transiittsooni või ajutisele kontrolljoonele toimetamise eest ette rahatrahvi kuni 100 000 krooni iga toimetatud isiku eest.

Välismaalaste seaduse § 290 lg 2 kohustab vedaja (füüsilise või juriidilise isiku), kes transportis või kelle esindaja transportis välismaalase, kellel puudus Eesti piirile saabumisel Eestis ajutise viibimise või elamise seaduslik alus või piiriületamist võimaldav dokument, Eesti piirile, on kohustatud Eesti piirilt tagasisaadetava välismaalase toimetama tagasi samasse kohta, kust vedaja välismaalase transpordivahendile võttis, või välismaalase asukohariiki.

Samuti näeb välismaalaste seaduse § 290 lg 3 ette vedaja kohustuse hüvitada välismaalase väljasõidukohustuse sundtäitmise või väljasaatmisekeskuse või politsei arestimajas kinnipidamise kulud juhul, kui välismaalane neid ise ei kanna. Hüvitamisele kuuluv summa ei või ületada 500 000 krooni.


Välismaalase Eestisse sisenemiseks seaduslikud alused

Välismaalaste seadus
§ 43. Seaduslikud alused Eestisse saabumiseks ja Eestis ajutiseks viibimiseks
(1) Eestisse saabumiseks ja Eestis ajutiseks viibimiseks peab välismaalasel olema seaduslik alus. Välismaalase Eestis ajutise viibimise seaduslikud alused on:

  • Eesti pädeva asutuse antud viisa;
  • Schengeni konventsiooni liikmesriigi pädeva asutuse antud viisa, kui viisa tingimused ei välista Eestis viibimise õigust;
  • välislepingust vahetult tulenev õigus Eestis viibida;
  • Vabariigi Valitsuse otsusest viisanõudest loobumise kohta tulenev õigus Eestis viibida;
  • vahetult seadusest, kohtulahendist või haldusaktist tulenev õigus või kohustus Eestis viibida;
  • Schengeni konventsiooni liikmesriigi pädeva asutuse antud elamisluba ja
  • Välisministeeriumi antud diplomaadi- või teenistuskaart välisriigi diplomaatilise esinduse ja konsulaarasutuse ning rahvusvahelise organisatsiooni esinduse Eestisse akrediteeritud personalile, nende perekonnaliikmetele ja erapersonalile.Piiriületuseks ettenähtud dokument

Riigipiiri seadus
§ 111. Dokumendikohustus riigipiiri ületamisel
(3) Riigipiiri ületaval kolmanda riigi kodanikul peab olema kehtiv välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni reisidokument, Eesti Vabariigi poolt antud välismaalase reisidokument või tagasipöördumise luba, kuhu on kantud viisa või elamisloa andmed, või kaardi vormis elamisluba, kui seadus või välisleping ei sätesta teisiti. Elamisloa andmed ei pea olema kantud välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni reisidokumenti või Eesti Vabariigi poolt antud välismaalase reisidokumenti, kui kolmanda riigi kodanik esitab kontrollimisel lisaks nimetatud dokumendile ka Eesti Vabariigi poolt väljaantud kehtiva isikutunnistuse.

(5) Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni kodaniku perekonnaliikmel, kes ei ole Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni kodanik, peab Eestisse saabudes olema kehtiv ja Välisministeeriumi poolt tunnustatud reisidokument ning Euroopa Liidu kodaniku seaduses sätestatud seaduslik alus Eestis viibimiseks.
§ 112. Alaealise dokumendikohustus riigipiiri ületamisel

(2) Alla 15-aastasel välismaalasel ei pea olema reisidokumenti, kui ta sõidab Eestisse sisse, viibib Eestis ja sõidab Eestist välja isiku saatel, kelle reisidokumenti on kantud tema nimi, sünniaeg, viisa või elamisloa või elamisõiguse andmed, juhul kui välismaalasele kehtib Eestis viisakohustus, elamisloa või elamisõiguse omandamise kohustus, ja foto. Foto ei pea olema kantud saatja reisidokumenti, kui alaealine on alla seitsmeaastane. Elamisloa või elamisõiguse andmed ei pea olema kantud saatja reisidokumenti, kui alaealisel on kehtiv Eesti Vabariigi poolt väljaantud isikutunnistus ja see esitatakse koos saatja reisidokumendiga riigipiiri ületamisel.