Info arestialuse lähedasele
17.10.2021

KOKKUSAAMISED

Arestialusel (arestimajas aresti kandev isik) on õigus lühiajalisele kokkusaamisele üks kord nädalas, kestusega kuni kaks tundi.

Vahistatul (isik, kellele on tõkendina kohaldatud vahistamist ja kes kannab arestimajas eelvangistust) on õigus lühiajalisele kokkusaamisele üks kord kuus, kestusega kuni kolm tundi.

Kokkusaamine toimub kirjaliku taotluse alusel ja arestimaja juhi või tema poolt volitatud isiku loal. Kokkusaamine toimub arestimaja territooriumil kokkusaamisruumis arestimaja ametniku või teenistuja järelevalve all. Arestialusel ja kokkusaajal on keelatud üksteisele üle anda asju. Kokkusaamine võib toimuda korraga kuni kahe täiskasvanud isikuga, kaasa võib võtta ka lapsi. Enne ja pärast kokkusaamist otsitakse kinnipeetav ja kokkusaaja läbi. Kokkusaamisele ei lubata joobeseisundis isikuid. Kokkusaamisele tuleb kindlasti kaasa võtta isikuttõendav dokument.

Kokkusaamist ei võimaldata arestimajja paigutatud isikuga, kelle suhtes on kohaldatud distsiplinaarkaristust, mis välistab kokkusaamiste lubamise.

Kokkusaamise taotluses tuleb selle esitajal märkida enda ees- ja perekonnanimi, isikukood (või sünniaeg), aadress, isikuttõendava dokumendi andmed (number ja väljaandmise aeg), selle inimese ees- ja perekonnanimi, kellega kokku saada soovitakse, soovitav kokkusaamise aeg ning suhe arestimajas kinni peetud isikuga (perekonnaliige, sõber, elukaaslane jne). Lisaks tuleb märkida, kas kokkusaamisele soovitakse kaasa võtta laps(ed). Taotlus tuleb allkirjastada ning märkida sellele esitamise kuupäev.

Kokkusaamisi reguleerib siseministri määrus.

NB! Arestimajade kontaktid ning täpsemad kohtumiste ja pakkide vastuvõtmise ajad leiab siit.

PAKID

Vahistatul ja väljasaadetaval on õigus saada käsi- või postipakki kogukaaluga kuni viis kilogrammi.
Pakkide vastuvõtmise täpsema korra kehtestab prefekt käskkirjaga.

Pakiga tohib saata "Arestimaja sisekorraeeskirja" §-s 36 loetletud esemeid ja toiduaineid:

  • ühte komplekti hooajalist üleriietust, peakatet, jalatseid;
  • esmaseid hügieenitarbeid ja -vahendeid, sealhulgas mehhaanilist või elektripardlit või komplekt mittevahetatava teraga habemelõikureid, seepi, šampooni, piirituseta ja gaasiga survestamata pihustita deodoranti, tualettpaberit, küünelõikurit, kammi, preservatiive;
  • kirjatarbeid, sealhulgas paberit, kirjutusvahendeid, ümbrikuid, marke, postkaarte;
  • raamatuid, perioodilisi väljaandeid, õigusakte;
  • religioosset sümboolikat;
  • fotosid;
  • tikke ja tubakatooteid (juhime tähelepanu, et alates 01.01.2018 on kõik arestimajad suitsetamisvabad);
  • originaalpakendis telefonikaarte;
  • juur- ja puuvilju, mahla, mahlajooke (mitte klaas- ega metalltaaras), küpsiseid, kuivikuid, viilutatud saia ja leiba, soolakala, konserve (mitte klaas- ega metalltaaras), täissuitsuvorsti, termiliselt töödeldud või soolaliha, kompvekke (välja arvatud karamell).


Käsipaki tooja esitab selle koos avaldusega kahes eksemplaris arestimaja ametnikule, kes kontrollib tooja juuresolekul paki sisu ja kaalu. Avalduse üks eksemplar tagastatakse paki toojale. Avalduse teisele eksemplarile annab paki saanud isik allkirja paki kättesaamise kohta. Pakis ei tohi olla kirja ega sedelit. Pakki on võimalik saata ka posti teel. Postipakk võetakse vastu ainult siis, kui paki saaja viibib selles arestimajas.

Arestimajas kinnipeetule lubatud asjad on sätestatud siseministri 27.09.2011.a määruse nr 21 "Arestimaja sisekorraeeskiri" 10. peatükis.
 
HELISTAMINE

Alates 1.12.2010 osutab kinnipidamiskohtades taksofoniteenust CSC Telecom Estonia. Taksofonides kasutatavat kõnekaarti "Turbo" on võimalik soetada R-Kioskitest ja postkontoritest. Täpsem info www.csc.ee.