Analüüsid ja statistika
20.11.2019

Sellel lehel on koondatud nii politseis kui ka koostöös politseiga koostatud analüüsid ja uuringud. Analüüsid on jaotatud alateemade kaupa: arvamusuuringud, süüteod ja liiklusteemalised analüüsid.

Politseianalüüsi eesmärk on toetada otsustusprotsessi politsei põhiülesannete täitmisel, sh preventiivsetel eesmärkidel. Analüüsides on üldjuhul kasutatud politsei operatiivandmeid, mis on pidevas muutumises. Seetõttu võib sama perioodi kohta erineval ajal andmebaasist tehtud väljavõtetes  esineda erinevusi.

Õiguskord 2017. aastalArvamusuuringud
Esitatud materjalid koondavad kokku politsei, piirivalve ning kodakondsus- ja migratsioonivaldkonnaga seonduvad arvamusküsitluste tulemused. Kvartaalselt on võimalik siin lehel tutvuda Politsei- ja Piirivalveameti usaldusväärsust puudutavate küsitlustulemustega.

Arvamusuuringute käigus kogutud andmed võimaldavad kaardistada elanike hinnanguid ja ootusi politseinike ja piirivalvurite suhtes ning saada ülevaade aktuaalsematest probleemidest, mis loob võimaluse arvestada elanike arvamusega organisatsiooni töö planeerimisel. Arvamusuuringute tulemuste stabiilne jälgimine võimaldab hinnata ja võrrelda ka erinevate prefektuuride töö tulemuslikkust kindlate ajavahemike tagant ning jälgida muutusi ja tendentse erinevates politsei tööga seonduvates aspektides.


Politsei- ja Piirivalveameti usaldusväärsuse uuring


Elanike hinnang Politsei- ja Piirivalveametile

 


Abipolitseinike rahulolu-uuring


Kohalike omavalitsusjuhtide seas läbiviidud uuringud piirkondliku politseitöö korraldamisest


Rahapesu andmebüroo uuringud