Statistika
22.10.2019

Politsei-ja piirivalveametis kogutav ametkondlik statistika on avaliku sektori asutuste seadusest tulenevate ülesannete täitmisel kogutud andmete haldamisel ja töötlemisel saadud andmestik, mille koostamise vajadus tuleneb eriseadustest. Statistika eesmärk on toetada otsustusprotsesse politseile pandud ülesannete täitmisel ja teenistusliku järelevalve teostamisel.


Statistiliste päringute puhul lisada järgmine info:

 
Politseis registreeritud kuriteod  


Politseis registreeritud väärteod


Kodakondsus ja migratsiooni valdkonna statistika

 

Piirivalve valdkonna statistika:

 

Statistikaga seotud päringutele vastamine
Kui päringule vastamine vajab analüüsi või lisateabe kogumist, on tegemist selgitustaotlusega. Selgitustaotlusele vastatakse viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul selle registreerimisest.

Ametlikku kuritegevuse statistikat avaldab Justiitsministeerium (kriminaalmenetluse seadustik § 210 lg 7 ja kriminaalstatistika avaldamise kord (Vabariigi Valitsuse 25.septembri 2008 määrus nr 145, § 4)

Ametlikud liiklusõnnetuste andmed leiab Maanteeameti LÕ andmekogust (liiklusõnnetusest teatamise, asjaolude väljaselgitamise, vormistamise, registreerimise ja arvestuse kord (Vabariigi Valitsuse 20.veebruari 2001 määrus nr 68, § 13 – liiklusõnnetuste arvestamine ja § 15 – liiklusõnnetuste andmete edastamine).

Andmed terviseprofiili jaoks
Tervise Arengu Instituudil on käsil paikkondlike terviseprofiilide koostamine ning selleks vajaminevate andmete ning tervisestatistika ja terviseuuringute andebaasi arendamine. Paikkonna terviseprofiil on arengudokument, mis aitab kaardistada kohalike elanike tervise olukorda ja seda mõjutavaid tegureid. Terviseprofiilide kohta saab rohkem infot terviseinfo kodulehelt . Samal aadressil leiab ka lingid juba koostatud terviseprofiilidele. Soovitusliku indikaatorina on terviseprofiilis kasutusel tabatud joobes sõidukijuhtide arv, mis on oluline probleem ja riskifaktor liiklusõnnetusteks.


Paikkonna terviseprofiil on arengudokument, mis aitab kaardistada kohalike elanike tervise olukorda ja seda mõjutavaid tegureid.

Terviseprofiilide kohta saab rohkem infot terviseinfo kodulehelt. Samal aadressil leiab ka lingid juba koostatud terviseprofiilidele.

Soovitusliku indikaatorina on terviseprofiilis kasutusel tabatud joobes sõidukijuhtide arv, mis on oluline probleem ja riskifaktor liiklusõnnetusteks.