Politsei- ja Piirivalveamet - koostöös loome turvalisust
15.11.2019

Politsei- ja Piirivalveametis töötab Eesti riigi siseturvalisuse nimel üle 5000 inimese. Nii on tegemist Eesti suurima riigiasutusega. 

Politsei- ja Piirivalveameti põhiülesanneteks on Euroopa välispiiri tagamine; kodakondsuse määratlemine, dokumentide väljastamine; turvalisus ja avalik kord riigi sees ning kuritegude menetlemine ja ennetamine.

Inimeste esimeseks kontaktiks nende kodukohas on nelja regionaalse prefektuuri allüksused olgu selleks siis konstaablipunkt, kordon või prefektuuri teenindus. 

Sellisel kujul alustas Politsei- ja Piirivalveamet tööd 1. jaanuaril 2010. Siis liideti seni eraldi asutustena tegutsenud Politseiamet, Keskkriminaalpolitsei, Julgestuspolitsei, Piirivalveamet ning Kodakondsuse- ja Migratsiooniamet. Endiste politseiprefektuuride, piirivalvepiirkondade ja KMA regionaalsete büroode baasil moodustus neli territoriaalselt prefektuuri, mis on 2012. aastast samuti PPA koosseisus ja moodustavad ühe asutuse.

Asutuste ühendamisel koondati kogu siseturvalisuse tagamise ressurss – inimesed, kogemused, raha ja vahendid ühe juhtimise alla. Nii arendatakse sisejulgeoleku valdkonda tervikuna ja kasutatakse olemasolevat ressurssi kõige otstarbekamal moel. Politsei ja piirivalve ühendamiseks lõi eeldused ka Schengeni viisaruumiga liitumine, mis kaotas piirikontrolli Euroopa liidu sisepiiril, ent tõi kaasa kompenseerivate meetmete kasutamise nõude piirialade lähistel, mis on peamiselt korrakaitsepolitsei ülesanne. Samuti andis kokkuhoiu ametite tugipersonali liitmine, sest langes ära vajadus dubleerida raamatupidamise, personali jmt süsteeme. 

Politsei- ja Piirivalveamet on politseiasutus. Kõik eriteenistujad on politseiametnikud, sõltumata nende täpsemast ametinimetusest, milleks võib näiteks olla piirivalvur, liikluspolitseinik, menetleja või piloot. Organisatsiooni üldnimetus on politsei.

Oma põhimõtetelt on politsei teenindav organisatsioon ja peame oma peamiseks ülesandeks teha omalt poolt kõik, et õiguskuulekal inimesel oleks Eestis võimalikult turvaline. Selle nimel teeme aktiivselt koostööd nii partnerorganisatsioonidega riigiasutuste seas kui ka erasektoris ja mittetulundusühingute ringis. Põhiväärtused, millest lähtume on avatus, inimlikkus ja tarkus.

Politsei kliendiinfo telefon on 612 3000 ja hädaabinumber 112.


Loe lisaks