RABi järelvalvetegevus
27.06.2019

 

Rahapesu andmebüroo on vastavalt oma ülesannetele ka järelevalveasutus, mis tegutseb järelevalve teostamisel riigi nimel ning on oma tegevuses ja otsustes sõltumatu. Rahapesu andmebüroo üheks ülesandeks on tagada rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) täitmine kõigi seaduse kohustatud subjektide poolt.

Järelevalvetegevus toimub RahaPTS ja haldusmenetluse seaduse alusel ning ei erine oluliselt teiste järelevalveasutuste tegevusest. Väärteotunnuste ilmnemisel menetleb rahapesu andmebüroo RahaPTS sätestatud väärtegusid kohtuvälise menetlejana.

Rahapesu andmebüroo teeb koostööd teiste järelevalveasutuste ja seaduse kohustatud subjektide gruppide katusorganisatsioonidega, kelleks on

- Finantsinspektsioon, järelevalvesubjektid (krediidi- ja finantseerimisasutused) määratakse Finantsinspektsiooni seaduse alusel;

- Advokatuur kes teostab rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise alast järelevalvet advokatuuri liikmete üle;

- Justiitsministeerium, kes on oma järelevalvekohustuse notarite osas delegeeritud Notarite Kojale.

Rahapesu andmebüroo otsese järelevalve all on kõik kohustatud subjektid, kes ei kuulu vastavalt RahaPTS sätestatule teiste, ülalnimetatud piiratud järelevalvepädevusega järelevalveasutuste järelevalve alla.

Rahapesu andmebüroo järelevalvesubjektid on:

  • finantseerimisasutused, kes ei ole Finantsinspektsiooni järelevalve all, sealhulgas liisingu-, laenu-, valuutavahetuse, maksevahenduseteenuse pakkujad
  • virtuaalvääringu raha vastu vahetamise teenuse ja virtuaalvääringu rahakotiteenuse pakkujad
  • pandimajad
  • hoiu-laenuühistud
  • professionaalid, kelle tegevus eeldab pidevat seadusandluse tundmist (audiitorid ja raamatupidamisteenuse pakkujad, raamatupidamise või maksustamise valdkonnas nõustamisteenuse pakkujad, usaldusfondide ja äriühingute teenuse pakkujad, kohtutäituri, pankrotihalduri, ajutise pankrotihalduri või muu õigusteenuse osutajad)
  • muud isikud, nt hasartmängukorraldajad, kinnisvaravahendajad ja –arendajad; kauplejad, kui arveldavad suurtes summades sularahas (10 000 eurot); mittetulundusühingud mittetulundusühingute seaduse tähenduses jt juriidilised isikud, kellele kohaldatakse mittetulundusühingute seaduses sätteid ning sihtasutused sihtasutuste seaduse tähenduses, kui neile tasutakse või nad tasuvad sularaha üle 5000 euro.Järelevalvetegevuse eesmärk on välja selgitada turuosaliste poolt RahaPTS nõuete täitmine, samuti on üheks eesmärgiks tõsta kohustatud isikute teadlikkust kehtivate normide ning valdkonna arengute osas.

Seaduseandja on rahapesu andmebüroole andnud ülesannete täitmiseks volitused, mille kohaselt võib RAB siseneda tööruumidesse, kontrollida kõiki asjassepuutuvaid dokumente, saada ettevõtte töötajatelt või juhtkonna liikmetelt selgitusi RahaPTS normide täitmise alase töökorralduse kohta, teha ettekirjutusi teabe saamiseks, puuduste kõrvaldamiseks või kahtlaste tehingute korral piirangute tegemiseks, rakendada sunniraha või määrata väärtegude eest karistusi.

Kontrolli seaduse täitmise üle teostatakse peamiselt kohapealsete kontrollide kaudu. Samuti võib RAB kontrollimiseks vajalikku informatsiooni küsida ettekirjutusega. Viimane meetod on samuti rahvusvaheliselt üldtuntud ning hoiab kokku nii kontrollijate kui kontrollitavate ressursse. Kohapealse kontrolli osana on järelevalveasutus sunnitud juhul, kui ettevõtja tegelikku asukohta ei ole õnnestunud kindlaks teha, kutsuma ettevõtja juhi koos raamatupidamisdokumentidega või muude seaduse täitmist kajastavate dokumentidega järelevalveasutusse.

Kohapealset kontrolli teostavad koos vähemalt kaks järelevalvetöötajat, kes koostavad selle kohta ka kontrolli akti, mille koopia antakse ettevõtjale. Kui kontrolli käigus tuvastatakse puudused RahaPTSi täitmisel, on RAB pädevuses nii  ettekirjutuse  andmine puuduste kõrvaldamiseks, kui  väärteotunnuste esinemisel väärteomenetluse läbiviimine.

RahaPTS 10. peatüki alusel määratud haldusaktid, ettekirjutused, sunniraha otsused ja väärteokaristused

Seoses RahaPTS § 67 lg-s 3 sätestatud kohustusega avaldatakse edaspidi rahapesu andmebüroo veebilehel RahaPTS 10. peatükis sätestatud väärteoasjas jõustunud lahend või ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks või sunniraha määramise otsus selle jõustumisel.

Avaldamisele kuuluvad:

  • rikkumise liik ja laad,
  • rikkumise eest vastutava isiku andmed ning
  • teave lahendi, ettekirjutuse või otsuse vaidlustamise ja tühistamise kohta.

 

Teave on veebilehel kättesaadav vähemalt viie aasta jooksul.

Rahapesu andmebürool on õigus lükata väärteoasjas jõustunud lahendi või haldusakti avalikustamine edasi või jätta rikkuja isik isikuandmete kaitse tagamiseks avalikustamata, kui andmete avaldamine ohustab finantsturgude stabiilsust või pooleliolevat menetlust või rikkumise eest vastutava isiku avalikustamine oleks määratud karistusega võrreldes ebaproportsionaalne. Kui eeltoodud meetmed on ebapiisavad, et tagada finantsturgude stabiilsus või on ebaproportsionaalne, siis on rahapesu andmebürool õigus jätta väärteoasjas jõustunud lahend või asjakohane haldusakt avalikustamata.

Vastutav isik Rikkumise liik ja laad Lahend Teave lahendi, ettekirjutuse või otsuse vaidlustamise ja tühistamise kohta
OÜ Sowana (12275593) - Usaldusfondide ja äriühingute teenuste pakkumine
Nõuetekohase RahaPTS § 13 sätestatud riskide hindamise dokumendi ja RahaPTS § 14 sätestatud sisemiste protseduurireeglite koostamise ja kehtestamise kohustuse rikkumine.

Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks (10.12.2018)

Puudub

OÜ Jurex Consulting (11532183) - Usaldusfondide ja äriühingute teenuste pakkumine Nõuetekohase RahaPTS § 13 sätestatud riskide hindamise dokumendi ja RahaPTS § 14 sätestatud sisemiste protseduurireeglite koostamise ja kehtestamise kohustuse rikkumine. Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks
(18.12.2018)

Puudub

OÜ Eurofinance (10988834) - Virtuaalvääringu raha vastu vahetamise teenuse pakkumine Nõuetekohase RahaPTS § 13 sätestatud riskide hindamise dokumendi ja RahaPTS § 14 sätestatud sisemiste protseduurireeglite koostamise ja kehtestamise kohustuse rikkumine. Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks
(23.01.2018)
Puudub
OÜ Baltcap Infrastructure Management (14249039) - Finantseerimisasutusena tegutsemine Nõuetekohase RahaPTS § 13 sätestatud riskide hindamise dokumendi ja RahaPTS § 14 sätestatud sisemiste protseduurireeglite koostamise ja kehtestamise kohustuse rikkumine. Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks
(20.03.2019)
Puudub
OÜ Baltcap Growth Fund Management (14229344) - Finantseerimisasutusena tegutsemine Nõuetekohase RahaPTS § 13 sätestatud riskide hindamise dokumendi ja RahaPTS § 14 sätestatud sisemiste protseduurireeglite koostamise ja kehtestamise kohustuse rikkumine. Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks
(20.03.2019)
Puudub