Kasulikku
27.06.2019

RAHAPESU TÕKESTAMISE SEISUKOHAST OLULISTE RIIKIDE LOETELU

 

RAHAPESU TÕKESTAMISE SEISUKOHAST OLULISED RIIGID JA INSTITUTSIOONID

EESTIS:

 

VÄLISMAAL


DOKUMENDID JA NÄIDISVORMID

 

DOKUMENTIDE ANDMEBAASID

 

KÕRGE RISKIGA RIIGID


Vastavalt RahaPTS § 23 lg 2 p 5 sätestatule hõlmab kohustatud isiku ärisuhte seire vähemalt  majandus-, kutse- või ametitegevuses suurema tähelepanu pööramist ärisuhetele ja tehingutele isikutega, kui klient on pärit suure riskiga kolmandast riigist või RahaPTS § 37 lõikes 4 nimetatud riigist või territooriumilt või tal on nimetatud riigi kodakondsus või tema elu- või asukoht või makse saaja makseteenuse pakkuja asukoht on nimetatud riigis või territooriumil.

Kui kohustatud isik puutub oma majandus- või kutsetegevuses tehtava tehingu või ametitoimingus osaleva isiku, ametiteenust kasutava isiku või kliendi kaudu kokku suure riskiga kolmanda riigiga, kohaldab ta järgmisi hoolsusmeetmeid:

  • lisateabe hankimine kliendi ja tema tegeliku kasusaaja kohta
  • lisateabe hankimine ärisuhte planeeritava sisu kohta
  • teabe hankimine kliendi ja tema tegeliku kasusaaja rahaliste vahendite ning rikkuse päritolu kohta
  • teabe hankimine planeeritud või teostatud tehingute põhjuste kohta
  • kõrgemalt juhtkonnalt loa saamine ärisuhte loomiseks või selle jätkamiseks
  • ärisuhte seire tõhustamine, suurendades kohaldatavate kontrollimeetmete arvu ja tihedust ning valides tehingute näitajad, mida täiendavalt kontrollitakse


Informatsiooni kõrge riskiga riikide kohta leiate siit: http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/1675: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1675&from=EN

 

SOOVITUSI RIIKLIKU TAUSTAGA ISIKUTE OTSIMISEKS


Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv (EL) 2015/849 seab mitmeid nõudeid riikliku taustaga isikutega kliendisuhte loomisel ja tehingute tegemisel. Seoses muudatustega RahaPTS-s on edaspidi kohustuslik tuvastada ka kohalik riikliku taustaga isik. Oleme siia lehele koondanud info, kust saab Eesti riikliku taustaga isikute kohta teavet otsida.

 


* „Pereliige” hõlmab järgmisi isikuid: a) riikliku taustaga isiku abikaasa või abikaasaga samaväärseks peetav isik; b) riikliku taustaga isiku lapsed ja nende abikaasad või abikaasaga samaväärseks peetavad isikud; c) riikliku taustaga isiku vanemad.
** „Lähedaseks kaastöötajaks peetav isik” – a) füüsiline isik, kellest on teada, et ta on juriidilise isiku või õigusliku üksuse tegelikult kasu saav ühine omanik koos riikliku taustaga isikuga või kellel on lähedased ärisuhted riikliku taustaga isikuga; b) füüsiline isik, kes on sellise juriidilise isiku või õigusliku üksuse ainus kasusaav omanik, mis on teadaolevalt tegelikult asutatud riikliku taustaga isiku kasuks.