Leitud esemed
28.09.2021

Tähelepanu! Alates 1. juuni 2021 näeb politseisse toodud leitud esemeid siin: https://www.politsei.ee/et/leitud-esemed


Asja leidmine

Inimene, kes on leidnud kaotatud asja, peab sellest viivitamata teatama kaotajale või omanikule. Kui kaotaja või omanik pole teada, siis peab leidja teavitama politseid juhul, kui asja väärtus ületab 50 eurot.

Asja üleandmise kohustus politseile tekib juhul, kui asi leiti elamust, avalikust asutusest (koolid, kauplused, valitsemisasutused, kirikud jt) või transpordivahendist ja seda ei ole võimalik üle anda majaomanikule/üürnikule, vastava asutuse teenistujale või transpordivahendi juhile.

Kui asi leitakse tänavalt, pargist, metsast jne, siis ei ole leidjal leiu politseile üleandmise kohustust, küll aga peab sellest teavitama, kui leiu väärtus ületab 50 eurot.

Juhul, kui leidjal asja üleandmise kohustust ei ole, peab ta leitud asja hoidma nii, et see säiliks.
Leidjal on õigus pärast avalikku teatamist asi:
1) müüa avalikul enampakkumisel, kui asja hoidmine on ülemääraselt kulukas, kui asi on kiiresti riknev või kui avalik asutus või politsei on asja hoidnud kuus kuud;
2) hävitada, kui asja hoidmine või võõrandamine on kulukam, kui asja müügist tõenäoliselt saadav tulu.

Juhul, kui leidja on oma kohustused täitnud (ennekõike teavitamise kohustuse, hoidmise või asja säilimise kohustuse) ja omanik ei ole selgunud ühe aasta jooksul arvates leiust teatamisest (kui asja väärtus on kuni 50 eurot, siis alates leiupäevast), omandab leidja asja või seda asendava raha. Kui leidja on asja andnud politseile, siis loetakse asja leidjaks politsei ja leidjal asja omandamise õigust ei teki.

Teatud leidude suhtes kohalduvad eriregulatsioonid. Näiteks:
Dokumentide leidmisel soovitame dokumendi üle anda selle väljastanud asutusele juhul, kui kaotaja ei ole teada.
Relvade ja laskemoona leidmisel tuleb need üle anda politseile.
Lõhkeainete ja -kehade leidmisel tuleb viivitamatult helistada Häirekeskusesse numbril 112.Leiu kättesaamine
Leid väljastatakse omanikule kirjaliku avalduse alusel. Avaldus peab sisaldama kaotatud eseme  kirjeldust ja teisi andmeid sel määral, et oleks võimalik tuvastada kaotatud eseme ja leiu samasus (viidates seejuures seerianumbrile, telefoni PIN kood, eseme eritunnusele, varasem foto esemest, võtmete puhul näiteks varuvõtmete ettenäitamine ja sobivus vms). Leitud eseme kättesaamiseks võtke eelnevalt ühendust leiu juures olevatel kontaktidel.

 

Avalike registrite teenused - leitud esemed


 
Eseme liik:
Hoiukoht:
Nimetus:
Sisestatud alates:   Kalendri ikoon - alates  kuni    Kalendri ikoon - kuni