Põhja- ja Baltimaade strateegilise politseikoostöö tugevdamine
22.06.2014


Leedu Politsei alustas koostöös Põhja- ja Baltimaade partneritega strateegilise politseikoostöö tugevdamise projektiga „Strateegilise lähenemise tutvustamine ja arendamine rahvusvahelises politseikoostöös ning Euroopa Liidu õigustiku rakendamine regionaalsel tasandil Eestis, Lätis, Leedus, Soomes ja Rootsis“ (edaspidi Projekt). Projekti eesmärgiks on luua politseikoostöö strateegiline raamistik Leedu, Läti, Eesti, Soome ja Rootsi politsei jaoks, mis tagab Euroopa Liidu õigustiku ladusa rakendamise Euroopa Liidu vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneval alal.

Projekt viiakse läbi Euroopa Liidu kuritegevuse ennetamise ja kuritegevuse vastu võitlemise programmi (the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union, ISEC) raames ja on ISEC 2011 programmi alusel läbi viidud projekti „Euroopa Liidu õigusalaste ja muude instrumentide elluviimine ja nende rakendamine rahvusvahelise politseikoostöö arendamisel“ (kestvusega 2012 juuli - 2013 juuli) jätkuprojekt. Projekti raames koostatakse regionaalne koostöö strateegia koos konkreetsete tegevuskavadega. Korraldatakse õppereise Leetu, Rootsi ja Belgiasse ning viiakse läbi erinevaid seminare. Samuti korraldatakse mitmeid koolitusi politseiametnikele rahvusvahelise koostöö, Euroopa Liidu õigustiku rakendamise, avaliku korra tagamise ja turvalisuse suurendamise ning rahvusvahelise läbirääkimise ja suhtlemisoskuste parandamise teemadel.
 
Projekti üheks osaks on mobiilsete sideohvitseride kasutamine. See tähendab seda, et esimest korda Leedu, Läti ja Eesti politseiorganisatsioonid määravad koos ühise sideohvitseri, kes täidab teatud aja politseiga seotud ülesandeid kindlaksmääratud riigis, kus hetkel puudub Balti riikide sideohvitseri institutsioon.

Projekti avakonverentsil, mis toimus 26.-27. juuni 2014.a Trakais, tutvustati projekti eesmärke ja saavutatavaid tulemusi ning projekti eesmärkide saavutamiseks läbiviidavaid tegevusi. Projektis, mis algas 15.mail 2014.a ja kestab 24 kuud, osaleb rohkem kui 500 politseiametnikku Eestist, Lätist, Leedust, Soomest ja Rootsist.Projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu kuritegevuse ennetamise ja kuritegevuse vastu võitlemise programmi (the Prevention of and Fight against Crime Programme
of the European Union) raames.

Euroopa Komisjoni siseasjade peadirektoraat

 
Tagasi