Terroristide nimekirjades sanktsioonide muudatused
01.04.2015
31. märtsil 2015 avaldati ELTs kaks õigusakti, mis käsitlevad ELi kehtestatud finantssanktsioone, mis on kehtestatud terroristidele.

  • nõukogu otsus (ÜVJP) 2015/521, 26. märts 2015, millega ajakohastatakse ja muudetakse loetelu isikutest, rühmitustest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP (terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta) artikleid 2, 3 ja 4, ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2014/483/ÜVJP;
  • nõukogu rakendusmäärus (EL) 2015/513, 26. märts 2015, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 2580/2001 (teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks) artikli 2 lõiget 3 ning tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) nr 790/2014.

 
Õigusaktidega tehakse muudatusi isikute nimekirjadesse, kelle suhtes sanktsioone rakendatakse.

 
Tagasi