Venemaa sanktsioone pikendati kuni 31.01.16
26.06.2015
23. juunil 2015 avaldati Euroopa Liidu Teatajas nõukogu 22. juuni 2015 otsus (ÜVJP) 2015/971, millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas.
 
Otsus võeti vastu selleks, et pikendada otsusega 2014/512/ÜVJP kehtestatud piiranguid kuni 31. jaanuarini 2016. Pikendav otsus (ÜVJP) 2015/971 jõustus 23. juunil 2015.
 
Otsust 2014/512/ÜVJP (võttes arvesse sellesse 8. septembril ja 4. detsembril 2014 tehtud muudatusi ning võttes arvesse 22. juuni 2015 pikendavat otsust) rakendatakse nõukogu 31. juuni 2014 määruse (EL) nr 833/2014 alusel, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (võttes arvesse sellesse 8. septembril ja 4. detsembril 2014 tehtud muudatusi). Määrus on Eestis vahetult kohaldatav. Määruse rakendamise hõlbustamiseks on Euroopa Komisjon välja andnud küsimuste-vastuste vormis juhise, mis on kättesaadav siit.
 
Kõnealuses sanktsioonirežiimis sisalduvad järgmised piirangud:

  • relvade ja igasuguste nendega seotud materjalide embargo ning nendega seotud teatavate teenuste keeld, nt tehniline abi, vahendusteenused, rahaline abi, rahastamine
  • kahesuguse kasutusega kauba ja tehnoloogia embargo, kui need on mõeldud sõjalisele lõppkasutajale, ning teatavatele konkreetsetele määruses nimetatud isikutele, ning nendega seotud teatavate teenuste keeld, nt tehniline abi, vahendusteenused, rahaline abi, rahastamine
  • relvade ja igasuguste nendega seotud materjalide importimise keeld
  • teatud varustuse eksportimise allutamine loamenetlusele, kui seda kasutatakse naftasektoris süvavees, Arktikas ja kildaõli projektides ning nendega seotud teatavate teenuste keeld, nt tehniline abi, vahendusteenused, rahaline abi, rahastamine
  • Venemaalt relvade ja igasuguste nendega seotud materjalide hankimise keeld
  • teatavate finantsinstrumentidega kauplemise keeld
  • teatavate laenude andmise keeld konkreetsetele isikutele, kes on nimetatud määruses
  • keeld rahuldada teatavaid nõudeid, kui need on esitanud teatud isikud, üksused või asutused

 
See on üldistav nimekiri. Keeldude ja piirangute täpseid sõnastused on õigusaktides. Keeldude rakendamata jätmise eest on ette nähtud vastutus karistusseadustikus.

 
Tagasi