Valgevene sanktsioonide pikendamine ja osaline lõpetamine
29.02.2016
Jõustus 15. veebruaril välisasjade nõukogus EL liikmesriikide välisministrite vahel sõlmitud kokkulepe Valgevene sanktsioonide osalise lõpetamise ja pikendamise kohta 28. veebruarini 2017. 

Lõpetati eelmise aasta 29. oktoobrist peatatud reisipiirang ning rahaliste vehendite ja majandusressursside külmutamise ja mitte kättesaadavaks tegemise kohustus 170 füüsilise isiku ja kolme üksuse suhtes. Reisipiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise ja mitte kättesaadavaks tegemise kohustust rakendatakse edaspidi nelja füüsilise isiku suhtes, kelle nimed on nimetatud allpool viidatud rakendusmääruses. Samuti jääb kehtima relvaembargo ja siserepressioonideks kasutada võidava varustuse embargo.

Euroopa Liidu Teatajas avaldatud õigusaktid, millega tehti eelnimetatud muudatused:

  • nõukogu 25. veebruati 2016 otsus (ÜVJP) 2016/280, millega muudetakse otsust 2012/642/ÜVJP, mis käsitleb Valgevene vastu suunatud piiravaid meetmeid;
  • nõukogu 25. veebruari 2016 määrus (EL) 2016/277, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 765/2006, milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes;
  • nõukogu 25. veebruari 2016 rakendusmäärus (EL) 2016/276, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 765/2006 (milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes) artikli 8a lõiget 1.

 

 
Tagasi