Korea RDV täiendavad sanktsioonid - Korea National Insurance Company
05.04.2016
EL Nõukogu otsustas 31. märtsil 2016 lisada Korea Rahvademokraatliku Vabariigi (KRDV) vastu suunatud piiravate meetmete adressaatide loetellu lisada Korea National Insurance Corporation (KNIC). KNICi listimisega seoses kehtestati ka mõned erandid. Samuti otsustati sanktsiooninimekirjast välja jätta üksus Korea National Insurance Company (KNIC) GmbH (teise nimega Korea Foreign Insurance Company). Lisaks muudeti kuule isiku kohta käivaid kandeid.

Lisaks eelnevale otsustas EL Nõukogu 31. märtsil EL õigusesse üle võtta täiendavad piiravad meetmed KRDV vastu, mis tulenevad ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonist 2270 (2016). Täiendavad piiravad meetmed otsustati kehtestada seoses 6. jaanuaril 2016 läbi viidud tuumakatsetusega, millega rikuti asjakohaseid ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone, ning seoses KRDV poolt ballistiliste rakettide tehnoloogiat kasutades korraldatud raketistardiga 7. veebruaril 2016, millega rikuti oluliselt asjakohaseid ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone.
 
Täiendavad piirangud:

 • Relvaembargo hakkas hõlmama kõiki relvi ja nendega seotud materjali, sealhulgas väike- ja kergrelvi ning nendega seotud materjali. Laiendatakse ka üleandmise ja hankimise keeldu igasugustele esemetele, mis võivad kaasa aidata KRDV relvajõudude operatsioonivõime arendamisele, või ekspordile, mis toetab või suurendab mõne muu liikmesriigi relvajõudude operatsioonivõimet väljaspool KRDV-d.
 • Relvadega seotud tehnilise abi hankimise keeld keelab liikmesriikidel võtta vastu koolitajaid, nõustajaid ja muid ametiisikuid sõjalise, poolsõjalise või politseialase koolituse eesmärgil.
 • Teatavate kaupadega seotud tehnilise abi üleandmise, hankimise ja osutamise keeld hõlmab nüüd esemete saatmist KRDV-sse või selliste esemete vastuvõtmist KRDV-lt nende parandamise, hoolduse, lisaseadmetega varustamise, testimise, pöördprojekteerimise ja turustamise eesmärgil, olenemata sellest, kas omandiõigus või kontroll antakse üle või mitte. Viisakeelumeetmeid kohaldatakse ka eespool nimetatud eesmärgil reisivatele üksikisikutele.
 • Täiendatakse nende üksikisikute ja üksuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse varade külmutamist ja viisakeelumeetmeid. Varade külmutamist kohaldatakse KRDV valitsuse või Korea Töölispartei üksuste suhtes, kui liikmesriik teeb kindlaks, et nad on seotud KRDV tuuma- või ballistiliste rakettide alaste programmide või ÜRO Julgeolekunõukogu asjakohaste resolutsioonidega keelatud muu tegevusega.
 • Tuleb takistada KRDV diplomaatidel või valitsuse esindajatel kolmandatest riikidest tegutseda loetellu kantud üksikisikute või üksuste nimel või nende juhtimisel või osaleda keelatud tegevuses.
 • Kehtestatakse kohustus takistada KRDV kodanikele teatavates tundlikes valdkondades erikoolituse võimaldamist.
 • Laiendatakse transpordi- ja finantssektori suhtes kohaldatavate meetmete kohaldamisala.
 • Keelatakse teatavate mineraalide hankimine ja lennukikütuse eksport.
 • Pikendatakse keeldu anda rahalist toetust kaubavahetuseks KRDVga.
 • Rahapesuvastane töökond (FATF) on kutsunud riike üles kohaldama tugevdatud hoolsuskohustust ja tõhusaid vastumeetmeid, et kaitsta oma jurisdiktsioone KRDV ebaseadusliku finantstegevuse eest, ning liikmesriike kutsutakse üles kohaldama rahapesuvastase töökonna soovitust nr 7, selle selgitavat märkust ja seotud suuniseid, et tõhusalt rakendada massihävitusrelvade leviku rahastamisega seotud suunatud finantssanktsioone.

 
Konkreetsete meetmetega tutvuge palun allpool viidatud õigusaktidest.
 
Nimetatud muudatuste tegemiseks võttis Euroopa Liidu Nõukogu 31. märtsil vastu järgmised õigusaktid:

 • nõukogu otsus (ÜVJP) 2016/475, millega muudetakse otsust 2013/183/ÜVJP, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid;
 • nõukogu otsus (ÜVJP) 2016/476, millega muudetakse otsust 2013/183/ÜVJP, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid;
 • nõukogu määrus (EL) 2016/465, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 329/2007, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid.

 

 
Tagasi