Iraagi, ISILi (Daeshi) ja Al-Qaida ning Liibüa sanktsioonide info
23.09.2016
22.09.2016 avaldati Euroopa Liidu Teatajas ka ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee 16. septembri 2016 otsusele vastav komisjoni 21. septembri 2016 rakendusmäärus (EL) 2016/1695, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1210/2003, mis käsitleb teatavaid spetsiifilisi piiranguid majandus- ja finantssuhetes Iraagiga. Komisjoni rakendusmäärus jõustub homme. Rakendusmääruse lisas nimetatud üksuste suhtes ei rakendata enam rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu.

Euroopa Liidu Teatajas avaldati 21. septembril uued ISILi (Daeshi) ja Al-Qaida sanktsioonid, mis on EL autonoomsed meetmed ja võimaldavad liikmesriikidel teha ettepanekuid lisada laialdaste kriteeriumite alusel sanktsiooninimekirja isikuid (sh EL kodanikke), kes on seotud ISILi (Daeshi) ja Al-Qaidaga. Seni on ELis rakendatud sanktsioone ÜRO Julgeolekunõukogu poolt otsustatud isikute suhtes. Nüüd on loodud õigusraamistik selleks, et EL saaks operatiivselt võtta meetmeid, et ennetada terrorismi.

Vastavad õigusaktid:
1) nõukogu 20. septembri 2016 otsus (ÜVJP) 2016/1693, mis käsitleb ISILi (Daesh) ja Al-Qaida ning nendega seotud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2002/402/ÜVJP;

2) nõukogu 20. septembri 2016 määrus (EL) 2016/1686, millega kehtestatakse ISILi (Daesh) ja Al-Qaida ning nendega seotud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravad täiendavad meetmed.

ISILi (Daeshi) ja Al-Qaidaga seoses kehtib nüüd uus nõukogu otsus (ÜVJP) 2016/1693, mis asendab ühise seisukoha 2002/402/ÜVJP ja millest tulenevalt tuleb rakendada reisikeeldu ning relvaembargot ja seotud teenuste osutamise keeldu (liikmesriikide rakendamispädevuses olevaid sanktsioone).

Seda otsust tuleb rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustuse ja kättesaadavaks tegemise keelu puhul rakendada kahe erineva määruse alusel: üks reguleerib ÜRO Julgeolekunõukogu poolt sanktsioneeritud isikuid (määrus EÜ nr 881/2002) ja teine reguleerib uusi EL Nõukogu poolt sanktsioneeritud isikuid ((EL) 2016/1686).

Lisaks avaldati 21. septembril 2016 nõukogu 20. septembri 2016 rakendusotsus (ÜVJP) 2016/1694, millega rakendatakse otsust (ÜVJP) 2015/1333 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas. Rakendusotsusega lõpetati reisipiirangu ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustuse ja kättesaadavaks tegemise keelu kohaldamine Kolonel Taher JUWADI suhtes.

 
Tagasi