Ukraina territoriaalse terviklikkuse ohustamise ja kahjustamise sanktsiooni pikendamine
19.09.2016
16. septembril 2016 avaldati Euroopa Liidu Teatajas EL Nõukogu otsus ja määrus, millega pikendatakse kuni 15. märtsini 2017 piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega (nn isikulised sanktsioonid seoses Venemaa tegevusega Ukrainas). Ühtegi isikut ega üksust nimekirjast välja ei võetud ega juurde ei pandud. Osasid listitute kohta käivaid andmeid täpsustati. Nendega saab tutvuda allpool viidatud õigusaktide lisades. Sellest tulenevalt jätkub 146 isiku suhtes reisipiirangu kohaldamine ning samade isikute ja 37 üksuse suhtes rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustuse ja kättesaadavaks tegemise keelu rakendamine.
 
Pikendavad ja andmeid täpsustavad õigusaktid:

  • nõukogu 15. septembri 2016 otsus (ÜVJP) 2016/1671, millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega;
  • nõukogu 15. septembri 2016 rakendusmäärus (EL) 2016/1661, millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega.

 
Eestis rakendatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu ülalviidatud vahetult kohaldatava määruse alusel. Reisipiirangut rakendatakse ülalviidatud nõukogu otsusest tulenevalt ja riigisisese õiguse alusel. Sanktsiooni rakendamata jätmise kuritegu on reguleeritud karistusseadustikus.

 
Tagasi