Ukraina territoriaalse terviklikkuse sanktsioonirežiimi muudatus
11.11.2016
8. novembril 2016 võttis Nõukogu Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega seotud piiravate meetmete režiimi kohta vastu otsuse (ÜVJP) 2016/1961, millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP ja rakendusmääruse (EL) 2016/1955, millega rakendatakse määrust (EL) 269/2014. Antud muudatusega otsustas Nõukogu lisada määruse I lisasse kuus isikut, kelle suhtes tuleb rakendada reisipiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu. Muudatus jõustus 9. novembril 2016.

 
Tagasi