Zimbabwe piiravate meetmete režiimi muudatused
22.02.2017
17. veebruaril 2017 võttis Nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2017/288, millega muudetakse Nõukogu otsust 2011/101/ÜVJP ning määruse (EL) 2017/284, millega muudetakse määrust (EÜ) 314/2004.
 
Otsuse muudatustega otsustati:

  • Pikendada Zimbabwe vastu suunatud piiravaid meetmeid 20. veebruarini 2018.
  • Jätkata piiravaid meetmeid lisas I loetletud seitsme isiku ja ühe üksuse suhtes, kelle suhtes tuleb rakendada reisipiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist.
  •  Pikendata piiravate meetmete peatamise kehtivusaega II lisas loetletud viie isiku suhtes kuni 20. veebruarini 2018.

 
Määruste muudatusega tehti erand määruse II lisas loetletud liikmesriikide pädevatele asutustele lubada I lisa punktis 4 loetletud lõhkeainete ja nendega seotud varustuse müüki, tarnimist, üleandmist või eksporti ning asjaomase rahalise ja tehnilise abi andmist, kui lõhkeained või nendega seotud varustus on mõeldud kasutamiseks ja neid kasutatakse kaevandamise või infrastruktuuri projektides üksnes tsiviilotstarbel. Lisaks peab asjaomane liikmesriik teavitama teisi liikmesriike ja komisjoni vähemalt kaks nädalat ette oma kavatsusest anda vastav luba.
 
Otsus jõustus 19. veebruaril 2017.

 
Tagasi