Põhja-Korea sanktsioonide muudatused
12.06.2017
8. juunil võttis EL Nõukogu vastu Põhja-Korea sanktsioone käsitleva otsuse, millega lisati 14 isikut ja neli üksust nende isikute ja üksuste nimekirja, kellele kohaldatakse reisipiirangut (füüsiliste isikute puhul) ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu. Samuti muutis nõukogu nelja isiku kohta käivaid kandeid.
 
Sanktsiooninimekirja muudatus tuleneb ÜRO Julgeolekunõukogu Põhja-Korea sanktsioonide komitee 1. juuni otsusest muuta nelja isiku kandeid, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid ning ÜRO Julgeolekunõukogu 2. juuni resolutsioonist 2356 (2017), millega lisati 14 isikut ja neli üksust selliste isikute ja üksuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.
 
Muudatused viidi EL õigusesse sisse rakendusotsusega (ÜVJP) 2017/975, millega rakendatakse otsust (ÜVJP) 2016/849, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid, ja rakendusmäärusega (EL) 2017/970, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 329/2007, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid.
 
Muudatused jõustusid 9. juunil 2017.

 
Tagasi