Muudatus terrorismivastaste erimeetmete nimekirjas
13.06.2017
8. juunil 2017 otsustas EL Nõukogu jätta Hofstadgroep’i välja üksuste ja rühmituste loetelust, kellele kohaldatakse terrorismivastaseid erimeetmeid. ELi terrorismivastased erimeetmed sisaldavad sisalduvad rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu ning kriminaalasjades tehtavat politseikoostööd ja õigusalast koostööd liikmesriikide vahel.
 
Hofstadgroep eemaldati sanktsiooninimekirjast otsusega (ÜVJP) 2017/972, millega ajakohastatakse ja muudetakse loetelu isikutest, rühmitustest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP (terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta) artikleid 2, 3 ja 4, ja millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/154.
 
Vastav muudatus tehti ka EL Nõukogu rakendusmäärusega (EL) 2017/965, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 2580/2001 (teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks) artikli 2 lõiget 3 ning muudetakse rakendusmäärust (EL) 2017/150.
 
Muudatus jõustus 10. juunil 2017.

 
Tagasi