Terrorismivastaste erimeetmete sanktsiooninimekirja ülevaatus
08.08.2017
5. augustil avaldati EL Teatajas õigusaktid, mis käsitlevad ELi autonoomseid isikute, rühmituste ja üksuste suhtes kohaldatavaid terrorismivastaseid erimeetmeid (rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustus ja kättesaadavaks tegemise keeld ning kriminaalasjades tehtav politseikoostöö ja õigusalane koostöö liikmesriikide vahel). Muudatused puudutavad sanktsiooninimekirja korrapärast uuendamist.
 
EL Nõukogu vaatab iga poole aasta tagant üle nimekirja isikutest, rühmitustest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse terrorismivastaseid erimeetmeid. Ülevaatuse tulemused on fikseerinud järgmistes õigusaktides:

  1. Nõukogu 4. augusti 2017 otsus (ÜVJP) 2017/1426, millega ajakohastatakse nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP (terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta) artikleid 2, 3 ja 4, ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus (ÜVJP) 2017/154, ja
  2. nõukogu 4. augusti 2017 rakendusmäärus (EL) 2017/1420, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 2580/2001 (teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks) artikli 2 lõiget 3 ning tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2017/150.

 
Õigusaktid jõustusid 6. augustil.

 
Tagasi