Liibüa sanktsioonide muudatused
08.08.2017
29. juunil 2017 võttis ÜRO Julgeolekunõukogu Liibüa sanktsioonide komitee vastu resolutsiooni 2362 (2017), millega pikendatakse meetmete kohaldamist laevade suhtes, mis lastivad, veavad või lossivad naftat, sealhulgas toornaftat ja rafineeritud naftatooteid, mida Liibüast ebaseaduslikult eksporditakse või püütakse sealt eksportida, ning täpsustatakse loetellu kandmise kriteeriume.
 
Sellest tulenevalt võttis EL Nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2017/1427, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2015/1333 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas, ja määruse (EL) 2017/1419, millega muudetakse määrust (EL) 2016/44, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Liibüas.
 
6. augustil jõustunud õigusaktides on sätestatud, et loetellu kantud laevadel on keelatud lastida, vedada või lossida Liibüast pärit naftat, sealhulgas toornaftat ja rafineeritud naftatooteid. Liikmesriigid võivad kontrollida avamerel asuvaid loetellu kantud laevu ja anda laevadele korraldusi vedada nafta tagasi Liibüasse. Piirangud hõlmavad ka kohustust liikmesriikidel anda korraldus laeva lipuriigiks oleva liikmesriigile, et kõnealune laev ei lastiks, veaks ega lossiks Liibüast ebaseaduslikult eksporditud naftat. Kui komitee koostatud loetelus on nii märgitud, ei tohi liikmesriikide kodanikud ja üksused teha finantstehinguid loetellu kantud laevade pardal oleva ja Liibüast ebaseaduslikult eksporditud naftaga. Sanktsioonide režiimis sisalduvad ka reisipiirang, relvaembargo ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustus ja kättesaadavaks tegemise keeld.
 
21. juulil 2017 otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu Liibüa sanktsioonide komitee lisada aluse CAPRICORN selliste laevade loetellu, mille suhtes kohaldatakse eelnevalt nimetatud piiranguid. Selleks võeti 4. augustil 2017 vastu nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2017/1429, millega rakendatakse otsust (ÜVJP) 2015/1333 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas, ning komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1423, millega muudetakse nõukogu määrust (EL) 2016/44 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas. Õigusaktid jõustusid 5. augustil.

 
Tagasi