Põhja-Korea sanktsioonide muudatus - Foreign Trade Bank ja Korea National Insurance Fund erandid
30.08.2017
ÜRO Julgeolekunõukogu kehtestas 5. augustil Põhja-Koread käsitleva resolutsiooni 2371(2017), milles nähakse ette Põhja-Korea
vastu suunatud uued piiravad meetmed, millega külmutatakse teatud isikute ja üksuste, sh Foreign Trade Bank (FTB) ja Korea National Insurance Company (KNIC) varad. Resolutsioonis tehakse varade külmutamise sätetest konkreetne erand, mis puudutab FTB või KNICga teatavatel asjaoludel sooritatavaid finantstehinguid.
 
FTB ja KNIC vastu suunatud rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu ei kohaldata:

  1. FTB ja KNIC sooritatavate finantstehingute suhtes, kui sellised tehingud on ette nähtud üksnes diplomaatiliste esinduste tegevuseks Põhja-Koreas või humanitaarabi meetmeteks, mida võtab ÜRO või mida võetakse koostöös ÜROga;
  2. Kui erand on vajalik Põhja-Koreas tsiviilelanikkonnale humanitaar- ja hädaabi osutavate rahvusvaheliste ja valitsusväliste organisatsioonide töö hõlbustamiseks.

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis sätestatud erandid viidi EL õigusesse sisse 24. augusti Nõukogu otsusega (ÜVJP) 2017/1504, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2016/849, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid, ja Nõukogu määrusega (EL) 2017/1501, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 329/2007, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid.
 
Õigusaktid avaldati EL Teatajas 26.08 ja jõustusid 27.08.

 
Tagasi