Põhja-Korea sanktsioonide muudatused
05.09.2017
31. augustil avaldati Euroopa Liidu Teatajas õigusaktid, mis puudutavad Põhja-Korea sanktsioonide režiimi muudatusi.

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 2270 (2016) nähakse ette, et vara külmutamist tuleb kohaldada Põhja-Korea valitsuse üksuste või Korea Töölispartei üksuste suhtes, kui ÜRO liikmesriik teeb kindlaks, et nad on seotud Põhja-Korea tuumarelva- või ballistiliste rakettide alaste programmide või ÜRO Julgeolekunõukogu asjakohaste resolutsioonidega keelatud muu tegevusega.

Nõukogu leiab samuti, et nimetatud üksuste suhtes tuleks kohaldada reisikeeldu. Kõnealuste isikute ja üksuste loetellu kandmiseks lisatakse põhiõigusaktiks olevasse otsusesse (ÜVJP) 2016/849 uus lisa.

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 2270 (2016) on ühtlasi ette nähtud, et Põhja-Korea valitsuse üksuste või Korea Töölispartei üksuste suhtes vara külmutamist ei kohaldata, kui rahalised vahendid või majandusressursid on vajalikud Põhja-Korea esinduste tegevuseks ÜRO ja muude spetsialiseeritud asutuste juures.

Meetmed viidi EL õigusesse sisse nõukogu 30. augusti otsusega (ÜVJP) 2017/1512, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2016/849, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid, ja määrusega (EL) 2017/1509, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 329/2007.

 
Tagasi