Täiendavad Põhja-Korea vastu suunatud piiravad meetmed
02.11.2017
Euroopa Liidu Teatajas avaldati ja 16. oktoobril jõustusid õigusaktid, mis puudutavad KRDV sanktsioonide režiimi muudatusi.
 
Võttes arvesse jätkuvat KRDV põhjustatud ohtu rahvusvahelisele rahule ja stabiilsusele, otsustas EL Nõukogu vastu võtta täiendavad piiravad meetmed avaldamaks survet KRDVle, et KRDV täidaks mitmes ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis talle pandud kohustusi.
 
Uued piiravad meetmed hõlmavad:

  • keeldu teha KRDVs ja seoses KRDVga ELi investeeringuid kõikides sektorites. Keeldu kohaldati varem vaid investeeringute suhtes, mis olid seotud tegevusega kaevandus-, rafineerimis-, keemiatööstus-, metallurgia ja metallitöötlemis- ning lennundus- ja kosmosesektoris.
  • keeldu eksportida kõiki rafineeritud naftasaadusi ja toornaftat KRDVsse.
  • isiklike rahasaadetiste summat, mida on võimalik saata KRDVsse, vähendati 15 000 eurolt 5000 eurole.
  • selleks, et lõpetada rahasaadetised KRDVsse, mida võidakse kasutada tuuma- ja ballistiliste rakettide programmide rahastamiseks, ei uuenda liikmesriigid nende territooriumil viibivate KRDV kodanike töölube, väljaarvatud põgenike ja teiste rahvusvahelist kaitset saavate isikute puhul.

 
Ühtlasi otsustas nõukogu lisada kolm isikut ja kuus üksust nende isikute ja üksuste nimekirja, kellele kohaldatakse reisipiirangut (füüsiliste isikute puhul) ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu. Isikute ja üksuste nimed ja tuvastamist võimaldavad andmed leiate õigusaktidest.
Muudatused viidi EL õigusesse üle nõukogu otsusega (ÜVJP) 2017/1860, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2016/849, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid, nõukogu määrusega (EL) 2017/1858, millega muudetakse määrust (EL) 2017/1509, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid, ning nõukogu rakendusmäärusega (EL) 2017/1859, millega rakendatakse määrust (EL) 2017/1509, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid.
Muudatused kajastuvad ka ELi sanktsiooniveebis.

 
Tagasi