Muudatused terrorismivastaste erimeetmete režiimis
16.04.2018
EL Nõukogu otsustas 21. märtsil ajakohastada loetelu isikutest, rühmitustest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP (terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta) artikleid 2, 3 ja 4. Loetelu korrapärasel läbivaatusel tegi Nõukogu kindlaks, et sellese kantud isikud, rühmitused ja üksused on osalenud terroriaktides käesoleva õigusakti tähenduses ning nende suhtes tuleks jätkuvalt kohaldada piiravaid meetmeid.

Loetellu kantud isikute, rühmituste ja üksuste suhtes tuleb kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.

Ajakohastamise tulemusena ning muudatuste jõustamiseks võttis Nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2018/475 ja tunnistas kehtetutuks otsuse (ÜVJP) 2017/1426 ning rakendusmääruse (EL) 2018/468, millega rakendatakse määruse (EÜ) 2580/2001 artikli 2 lõiget 3 ja tunnistas kehtetutuks rakendusmääruse (EL) 2017/1420.

Muudatused jõustusid 23. märtsil.

 
Tagasi