Muudatused Myanmari/Birma piiravate meetmete režiimis
04.05.2018
EL Nõukogu otsustas 26. aprillil seoses käimasoleva inimõiguste raske, ulatusliku ja süstemaatilise rikkumisega Myanmari/Birma sõjaväe ja julgeolekujõudude poolt teha mitmed muudatused Myanmari/Birma vastu suunatud piiravate meetmete režiimis.

Muudatustega tugevdati eksisteerivat relvaembargot, keelustades kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi Myanmari/Birma sõjaväele ja piirivalvepolitseile ning sellega seonduvalt tehnilise või rahalise abi pakkumine. Keeldu ei kohaldata humanitaar- või kaitseotstarbel kasutamiseks või mittesurmava varustuse puhul ega demineerimisvarustustega seotud materjalide puhul, tingimusel, et pädev asutus on selle heaks kiitnud. Telekommunikatsioonivahendite eksport on keelatud, välja arvatud juhul, kui neid ei kasutata siserepressioonideks ning pädev asutus on selleks vastava loa andnud.

Samuti keelatakse sõjalise väljaõppe pakkumine või koostöö tegemine Myanmari/Birma relvajõududele ning piirivalvepolitseile, v.a. selline koostöö, mille eesmärk on tugevdada demokraatlikke, õigusriigi või rahvusvahelise õiguse põhimõtteid.

Nõukogu kehtestas ka raamistiku piiravate meetmete kohaldamiseks sellistele isikutele, kes on toime pannud inimõiguste rikkumisi või takistanud humanitaarabi jõudmist tsiviilelanikkonnale või nendega seotud isikutele. Meetmed hõlmavad reisikeeldu ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. Kõrge esindaja ei ole teinud ettepanekut ühegi konkreetse isiku ega üksuse lisamiseks sanktsiooninimekirja.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2018/655, millega muudetakse otsust 2013/184/ÜVJP ning määruse (EL) 2018/647, millega muudetakse määrust (EL) 401/2013.

Muudatused jõustusid 27. aprillil ning meetmed kehtivad kuni 30. aprillini 2019.

 
Tagasi