Muudatused terrorismivastastes erimeetmetes
09.01.2019
EL Nõukogu otsustas 8. jaanuaril ajakohastada selliste isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP artiklite 2, 3 ja 4 alusel terrorismivastaseid erimeetmeid. Loetelu korrapärasel läbivaatusel tegi nõukogu kindlaks, et sellesse kantud isikud, rühmitused ja üksused on osalenud terroriaktides käesoleva õigusakti tähenduses ning nende suhtes tuleks jätkuvalt kohaldada piiravaid meetmeid. Lisaks otsustas nõukogu lisada nimekirja kaks isikut ja ühe üksuse, kes panevad toime või üritavad toime panna terroriakte. Nimekirja kantud 15 isiku ja 21 rühmituse või üksuse suhtes tuleb kohaldada rahaliste vahendite ning majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2019/25, millega tunnistatakse kehtetuks otsus (ÜVJP) 2018/1084 ja rakendusmääruse (EL) 2019/24, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 2580/2001 artikli 2 lõiget 3 ning tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2018/1071.

Muudatused jõustusid 9. jaanuaril.

 

 
Tagasi