Muudatused Iraagi, Iraani ning ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonirežiimides
11.04.2019
Euroopa Komisjon ja EL Nõukogu on teinud muudatused kolmes sanktsioonirežiimis.

1. Pärast korrapärast ülevaatust otsustas EL Nõukogu 8. aprillil pikendada kuni 13. aprillini 2020 teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid, mis on kehtestatud seoses olukorraga Iraanis. Lisaks otsustas nõukogu ajakohastada andmeid 51 isiku ja 1 üksuse kohta, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.

Sanktsioonide nimekirja on kantud 82 isikut ja 1 üksus, kes on seotud tõsiste inimõiguste rikkumistega Iraanis. Lisaks kehtib telekommunikatsiooniseadmete ning siserepressioonideks kasutada võidava varustuse eksportimise keeld Iraani.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2019/562, millega muudetakse otsust 2011/235/ÜVJP ning rakendusmääruse (EL) 2019/560, millega rakendatakse määrust (EL) 359/2011.

2. Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonide komitee 29. märtsi otsusest teha muudatused nimetatud sanktsioonirežiimis, viis Euroopa Komisjon 5. aprillil muudatused sisse ka EL õigusaktidesse. Muudatustega ajakohastati kannet 5 isiku kohta, kelle suhtes tuleb kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.

Muudatuste jõustamiseks võttis komisjon vastu rakendusmääruse (EL) 2019/555, millega muudeti 298. korda nõukogu määrust (EÜ) 881/2002. Muudatus jõustus 9. aprillil.

3. Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu Iraagi sanktsioonide komitee 4. aprilli otsusest teha muudatused nimetatud sanktsioonirežiimis, viis komisjon 9. aprillil vastavad muudatused sisse ka EL õigusaktidesse. Muudatustega eemaldati 9 üksust sanktsiooninimekirjast ning nende suhtes ei tule enam kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ega kättesaadavaks tegemise keeldu.

Muudatuste jõustamiseks võttis komisjon vastu rakendusmääruse (EL) 2019/567, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) 1210/2003. Muudatus jõustub 11. aprillil.

 

 
Tagasi