Muudatused terrorismivastastes erimeetmetes
15.01.2020
EL Nõukogu otsustas 13. jaanuaril ajakohastada selliste isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP artiklite 2, 3 ja 4 alusel terrorismivastaseid erimeetmeid. Loetelu korrapärasel läbivaatusel tegi nõukogu kindlaks, et sellesse kantud isikud, rühmitused ja üksused on osalenud terroriaktides käesoleva õigusakti tähenduses ning nende suhtes tuleks jätkuvalt kohaldada piiravaid meetmeid, lisaks muudeti ühe isiku andmeid. Nimekirja kantud 15 isiku ja 21 rühmituse või üksuse suhtes tuleb kohaldada rahaliste vahendite ning majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/20, millega tunnistatakse kehtetuks otsus (ÜVJP) 2019/1341, ja rakendusmääruse (EL) 2020/19, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 2580/2001 artikli 2 lõiget 3 ning tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2019/1337.

Muudatused jõustuvad 15. jaanuaril.

 
Tagasi