Teenused
17.10.2021

Isikut tõendavad dokumendid

Siit leiate info Eesti kodaniku passi, ID-kaardi, välismaalase passi, meresõidutunnistuse, meremehe teenistusraamatu, pagulase reisidokumendi ja ajutise reisidokumendi taotlemise kohta.  Samast rubriigist leiate ka teenindusbüroode lahtiolekuajad.

Kliendiinfo

Siit saate teada, millistel juhtudel tuleks helistada hädaabinumbrile 112 ning millal kliendiinfo telefonile 612 3000.

Elamisluba

Selles rubriigis on info ja vajalikud ankeedid nii tähtajalise kui pikaajalise elamisloa taotlemise kohta. Lisaks leiate sealt elamisloa andmete reisidokumenti kandmise tingimused ning selle taotlemiseks vajalikud dokumendid.

Elamisõigused

Siin on üleval info Euroopa Liidu kodaniku ning tema perekonnaliikme Eestisse elamaasumise tingimused ning selleks vajalike toimingute kirjeldused.

Eestis töötamine
Siit leiate info tööloa taotlemise võimaluste ning lühiajalise töötamise registreerimise kohta.

Eesti kodakondsus
Siin lehel on kirjeldatud kodakondsuse taotlemise ja taastamise, samuti sellest vabastamise tingimused. Lisatud on ka vajalikud dokumendid ning vormid.

Viibimisaja pikendamine
See rubriik sisaldab infot nii pikendamise taotlemise võimaluste kui taotlemiseks vajalike dokumentide kohta.

Rahvusvaheline kaitse
Siit leiate info ajutise kaitse, varjupaiga taotlemise ja elamisloa pikendamise kohta. Veel on selles rubriigis viited kasulikele materjalidele.

Schengeni piirikontroll
Schengeni leppe ja konventsiooni üheks läbivaks põhimõtteks on isikute vaba liikumine. Sellest tulenevalt on Schengeni ruumi kuuluvad riigid kokku leppinud, et piirikontrolli teostatakse üksnes Schengeni ruumi välispiiridel. Schengeni leppes ja konventsioonis kirja pandud eesmärkide saavutamiseks on loodud Schengeni infosüsteem (SIS), mis aitab kaasa avaliku korra, turvalisuse ja isikute vaba liikumise tagamisele Schengeni ruumis. Kõigil isikutel, hoolimata kodakondsusest, on õigus tutvuda nende kohta Schengeni infosüsteemi sisestatud andmetega ning vajadusel taotleda ebaõigete andmete parandamist või kustutamist.

Relvaluba
Siin on kirjas relva soetamise tingimused, taotlemiseks vajalikud dokumendid, samuti info relvaeksami kohta.

Leitud asjad
Siit leiab infot politseijaoskondade kohta, kus hoitakse leitud asju. Arendamisel on ka veebipõhine leitud asjade andmebaas, mis peaks valmima lähiajal. Vabandame ebameeldivuste pärast.

E-Teenused
Sisaldab infot politsei e-teenuste kohta: politseiteenistusse astumise ankeedi esitamine, vastulause esitamine väärteomenetluses, haldusmenetluse taotluse esitamine, politseisse edastatud dokumentide haldamine, teabenõude esitamine ning märgukirja esitamine.

Turvateenuse osutajale
Selles rubriigis on kirjeldatud turvateenuse osutamise tegevusloa taotlemise protsess ning tingimused.

Avaliku koosoleku registreerimine
Siit leiate juhendi avaliku koosoleku registreerimiseks ning prefektuuride kontaktandmed, kuhu tuleb avaliku koosoleku teade edastada.

E-päringud
Sellel lehel on võimalik sooritada erinevaid päringuid, mis on seotud dokumentide kehtivuse või taotluse staatuse kontrolliga.

Riigilõivud
Sellest rubriigist leiate kogu vajaliku info riigilõivude määrade ning tasumise kohta.