Ebaseadusliku rände tõkestamine
19.01.2022

Alates 24.12.2010 jõustub Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse uus redaktsioon. Uue redaktsiooni kohaselt koostatakse igale välismaalasele, kellel puudub õiguslik alus Eestis viibimiseks ettekirjutus Eestist lahkumiseks ning kohaldatakse sissesõidukeeld. Rohkem informatsiooni saab leida teabelehest ning täpsemat regulatsiooni leiate väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seadusest.

Toetatud tagasipöördumise programmi kaudu on võimalik ebaseaduslikult riigis viibivatel ja tähtajalise lahkumisettekirjutuse saanud kolmanda riigi kodanikel saada Rahvusvaheliselt Migratsiooniorganisatsioonilt (IOM) abi kodumaale tagasi pöördumiseks. IOM abistab reisidokumentide vormistamisel, reisipiletite soetamisel, päritoluriigi olukorra kohta info saamisel ja muudes küsimustes. Informatsiooni programmi kohta vaata siit: http://www.iom.ee/varre

 

Teabeleht