Eesti kodakondsusest vabastamine
01.12.2021

Eesti kodanikku võidakse mitte vabastada kodakondsusest, kui:

  • tagajärjeks on kodakondsusetus;
  • tal on täitmata kohustused Eesti riigi ees.


Taotluse Eesti kodakondsusest vabastamiseks saate esitada isiklikult teeninduses, Eesti Vabariigi välisesinduses, posti või e-posti teel. Kodakondsusest vabastamise taotlemiseks teeninduses tuleb eelnevalt broneerida aeg.

Alla 15-aastase lapse või eestkostetava eest esitab sooviavalduse tema seaduslik esindaja (nt lapsevanem või eestkostja). 15-18-aastane laps saab esitada taotluse, kui tema seaduslik esindaja annab selleks nõusoleku.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

  • Taotlus Eesti kodakondsusest vabastamiseks, mis on ekraanil täidetav ja välja prinditav. Taotlusankeedi täitmise juhis.
  • tõend mõne muu riigi kodakondsuse omamise kohta või selle kohta, et isik saab Eesti kodakondsusest vabastamisega muu riigi kodakondsuse;
  • riigilõivu tasumist tõendav dokument;
  • alla 15-aastase alaealise puhul vanema ametlikult kinnitatud allkirjastatud kokkulepe teise vanemaga või dokument, mis tõendab, et tegemist on alaealist üksi kasvatava vanemaga;
  • 15-18-aastase isiku puhul vanema või eestkostja nõusolek.Eesti kodakondsusest vabastamise otsus
Eesti kodakondsusest vabastamise taotluse registreerimisel väljastatakse Teile tõend.

Eesti kodakondsusest vabastamise dokumendid esitatakse alates taotluse registreerimise päevast 1 aasta jooksul Vabariigi Valitsusele otsuse tegemiseks.Eesti kodakondsusest vabastamisel palume Teil tagastada kehtetuks tunnistatud Eesti kodaniku dokumendid viivitamatult Politsei- ja Piirivalveameti teenindusse või Eesti Vabariigi välisesindusse  juhul, kui te viibite välisriigis.