Oluline info lapsele Eesti kodakondsuse taotlejale
28.03.2020

Last üksi kasvatav vanem

Last üksi kasvatavaks lapsevanemaks loetakse lapsevanemat, kui

  • lapse sünniaktis puudub kanne teise lapsevanema kohta või see on tehtud lapsevanema ütluse alusel;
  • teiselt lapsevanemalt on hooldusõigus täielikult ära võetud;
  • teine lapsevanem on tunnistatud tagaotsitavaks ja ta on olnud tagaotsitav ühe aasta jooksul;
  • teine lapsevanem on piiratud teovõimega;
  • teine lapsevanem on teadmata kadunud;
  • teine lapsevanem on surnud;
  • lapsevanemate abielu ei ole sõlmitud või lapsevanemad on lahutatud, laps elab Eestis elava lapsevanema juures ja teine lapsevanem on Eestist lahkunud ning kaotanud kontakti lapse ja last kasvatava lapsevanemaga.

 

Posti teel

Saatke taotlemiseks vajalikud dokumendid ja koopiad originaaldokumentidest aadressile:

TAOTLUS
Politsei- ja Piirivalveamet
Pärnu mnt 139
15060 Tallinn

Taotlusankeedile lisatavate dokumentide nõudeid saate täpsemalt lugeda siit. Koopia vastavust originaaldokumendile kinnitage oma nime, allkirja ja kuupäevaga koopia igal andmetega leheküljel. Koopiat allkirjastades kinnitate, et koopia vastab originaaldokumendile, see ei sisalda valeandmeid ja seda ei ole võltsitud.

 

E-posti teel

Allkirjastage kõik taotlemiseks vajalikud dokumendid digitaalselt ühes konteineris. Digitaalne värvifoto peab olema jpg formaadis.

Saatke allkirjastatud konteiner aadressile ppa@politsei.ee. E-kirja pealkirjaks märkige: „Eesti kodakondsuse taotlemine“.

Ankeedi salvestamise ja digitaalse allkirjastamise juhend.

 

Taotlus

Taotlus tuleb täita eesti keeles trükitähtedega ning selles ei tohi olla parandusi. Kasutada tuleb musta pasta- või tindipliiatsit. Täita tuleb kõik väljad (v.a TÄIDAB AMETNIK).

Taotlus esitatud andmete õigsus kinnitage allkirjaga taotluse lõpus selleks ettenähtud väljal.

Ankeedid on ekraanil täidetavad. Ankeetide avamiseks soovitame kasutada Adobe Acrobat Readerit.

Ankeetide täitmise kohta on alati võimalus nõu küsida meiliaadressilt info@politsei.ee või infotelefonilt 612 3000.

 

Välisriigis

Taotlusankeedile lisatud välisriigis välja antud dokument peab olema tõlgitud eesti, inglise või vene keelde ning tõlge peab olema notariaalselt kinnitatud või vandetõlgi tehtud.

Dokument peab olema kinnitatud apostille'ga (tunnistusega) või legaliseeritud v.a juhul kui see on välja antud riigis:

  • kellega Eesti on sõlminud õigusabilepingu: Leedu, Läti, Poola, Ukraina, Venemaa.
  • kes kuuluvad Viini 1976. aasta perekonnaseisuaktide mitmekeelsete väljavõtete väljastamise konventsiooni: Austria, Belgia, Bosnia, Hispaania, Holland, Horvaatia, Itaalia, Leedu, Luksemburg, Makedoonia, Moldova, Montenegro, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa, Serbia, Sloveenia, Šveits ja Türgi;
  • kes kuuluvad Brüsseli 1987 konventsiooni ja kohaldavad Brüsseli konventsiooni ajutiselt: Belgia, Iirimaa, Itaalia, Läti, Prantsusmaa, Taani.


Täiendavat infot leiate välisministeeriumi kodulehelt.

1. juulil 2012 jõustus Eesti ja Soome rahvastikuregistri dokumentide legaliseerimisnõude tühistamise kokkulepe, mis lihtsustab oluliselt inimeste asjaajamist mõlemas riigis. Vastavalt lepingule tunnustatakse vastastikku rahvastikuregistri ingliskeelseid väljavõtteid ilma täiendava tunnistuse (apostille) ja tõlketa.

Kokkuleppes on täpsustatud dokumentide loetelu, mis vastastikku apostille'st vabastatakse. Eesti poolt on sellisteks dokumentideks ingliskeelsed rahvastikuregistri väljavõtted (sünni-, surma-, abielu-, nimemuutuse, lahutuse- ning abieluvõimetõend ja väljavõte valikandmetega). Soome poolt on need dokumendid rahvastikuregistri väljavõte (valikandmetega), kiriku tõend ja abieluvõimetõend.

Edaspidi on Eesti kodanikul ja Eestis elaval Soome kodanikul kõige soodsam taotleda kohalikust omavalitsusest Eesti rahvastikuregistri ingliskeelne vajalike andmetega väljavõte. Rahvastikuregistri väljavõte on tasuta. Konkreetse sündmuse tõendamiseks on soovi korral võimalik võtta maavalitsuses vastava sündmuse ingliskeelne tõend, mille väljastamise eest on ette nähtud riigilõiv vastavalt riigilõivuseadusele (sünni-, surma-, abielu-, ja lahutusetõendi puhul 3,19 eurot, abieluvõimetõendi puhul 1,59 eurot ja nime muutmise otsuse väljavõtte puhul 3,19 eurot).

Nimetatud kokkulepe ei puuduta perekonnaseisudokumente, mis on väljastatud enne 2010. aasta 1. juulit ning eesti- ja soomekeelseid väljavõtteid.

Lepingu teksti leiab Riigi Teatajast.