Eestis töötamine
17.10.2021

Elamisloa alusel Eestis elavatel välismaalastel on üldjuhul õigus Eestis töötada. Alates 01.09.2013 ei väljastata Eestis eraldi tööluba. 

Välismaalased ei vaja Eesti lipu all sõitval laeval viibimiseks ega töötamiseks Eesti elamisluba, viisat ega lühiajalise töötamise registreerimist. Rohkem infot leiad Veeteede ameti kodulehelt.


Välismaalane, kellele on antud tähtajaline elamisluba legaalse sissetuleku alusel või kaaluka riikliku huvi korral ei tohi Eestis töötada.

Välismaalasel, kes viibib Eestis seadusliku aluseta, sealhulgas kellele on haldusaktiga või kohtulahendiga pandud kohustus Eestis lahkuda, on keelatud Eestis töötada.

Välismaalased, kes viibivad Eestis ajutiselt (näiteks viisa või viisavabaduse alusel) võivad Eestis töötada, kui:

 • Töötamise õigus tuleb vahetult seadusest või välislepingust või
 • Lühiajaline töötamine on tööandja poolt Politsei- ja Piirivalveametis eelnevalt registreeritud. Lühiajalise töötamise registreerimise kohta loe täpsemalt siit.


Ajutiselt Eestis viibiva välismaalase töötamise õigus tuleb vahetult välismaalaste seadusest ja lühiajalist töötamist Politsei- ja Piirivalveametis registreerima ei pea:

 • Välismaalane, kes täidab Eestis registrisse kantud juriidilise isiku või välismaa äriühingu filiaali juhtimis- või järelevalvefunktsiooni ajutise viibimisõiguse kestuse jooksul
 • välismaalane, kellel on Schengeni konventsiooni liikmesriigi pädeva asutuse antud viisa või elamisluba ja kes omab nimetatud liikmesriigi töötamise õigust, kui:
  • välismaalase Eestis töötamine on seotud ettevõtte asumisega Eestisse;
  • välismaalasel on seaduslik alus Eestis viibimiseks.
 • Välisministeeriumi poolt akrediteeritud ajakirjanik, kellel on Eestis viibimiseks seaduslik alus ning kelle töötamisaeg ei ületa 270 päeva 365 järjestikuse päeva jooksul
 • välismaalane, kelle töötamine on ajutise iseloomuga ning kelle töötamise kestus ei ületa viit päeva 30-päevase perioodi jooksul
 • välismaalane, kellel on tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemisest tulenev õigus Eestis viibida

Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi kodanik (edaspidi EL kodanik) võib Eestis elada ja töötada ilma tähtajalist elamisõigust registreerimata kuni 3 kuud.

EL kodaniku välismaalasest perekonnaliige võib Eestis töötada ainult siis, kui talle on antud EL perekonnaliikme tähtajaline/alaline elamisõigus.