Lühiajalise töötamise registreerimine
17.10.2021

Eestis võib lühiajaliselt töötada välismaalane, kes viibib seaduslikult ajutiselt Eestis (näiteks viisa või viisavabaduse alusel) ja kelle töötamine on enne tööleasumist registreerud Politsei- ja Piirivalveametis.

Lühiajalise töötamise saab registreerida kuni 365 päevaks 455-päevase perioodi jooksul. Lühiajalise töötamise registreerimine on võimalik pikemaks perioodiks, kui tegemist on õpetaja, õppejõuna töötamisega, teadusliku tegevusega, tippspetsialistina või iduettevõttes töötamisega. Lühiajalise töötamise hooajatööks saab registreerida kuni 270 päevaks aasta jooksul.

Lühiajalise töötamise registreerimise üldised nõuded:

 • välismaalasel on töökoha täitmiseks nõutav kvalifikatsioon, haridus, terviseseisund ja töökogemus ning vajalikud erialaoskused ja teadmised;
 • tööandja on Eestis registreeritud;
 • tööandja maksab välismaalasele töötasu, mille suurus on taotlemise ajal viimati avaldatud Eesti aasta keskmine brutokuupalk. Täpsemalt töötasu nõude kohta ning erandite kohta, kellele see ei kohaldu ja kellele kohaldub suurem määr, saate lugeda siit.


Lühiajalise töötamise registreerimisel kehtivad täiendavad nõuded järgmiste tööde puhul:

 • õpetajana või õppejõuna töötamiseks peab õppeasutus vastama Eestis õigusaktidega kehtestatud nõuetele
 • teaduslikuks tegevuseks peab välismaalasel olema selleks erialane ettevalmistus või kogemus
 • tippspetsialistina töötamiseks peab välismaalasel olema selles valdkonnas töötamiseks erialane ettevalmistus. Nõuded tippspetsialisti tööandjale siit.
 • iduettevõttes töötamiseks peab iduettevõte olema eelnevalt hinnatud ekspertkomisjoni poolt, välja arvatud juhul, kui kehtib erisus. Täpsemalt iduettevõtete hindamise ja erisuste kohta saate lugeda siit.
 • hooajatööks peab välismaalase alaline või peamine elukoht olema kolmandas riigis ning isik viibima või saabuma Eestisse viisa või viisavabaduse alusel. Hooajatöö on hooajast sõltuv tegevusala, mis on loetletud Vabariigi Valitsuse määruses. Täpsemalt hooajatöö tegevusalade ning muude nõuete kohta saate lugeda siit.
 • Teise Euroopa Liidu liimesriigi ettevõtjasiseselt üleviidud töötaja elamisloaga Eestis töötamiseks peab töö olema ettevõtjasisese üleviimise eesmärgil ning tegemist peab olema juhtivtöötaja, spetsialisti või praktikandiga. Eestis asuv vastuvõttev üksus ja väljaspool Euroopa Liitu asutatud tööandja peavad kuuluma samasse kontserni või olema äriühingu filiaal. Töötamise registreerib vastuvõttev üksus Eestis.
 • loomingulise töötaja tööandja peab olema etendusasutus etendusasutuse seaduse tähenduses
 • sportlase, treeneri, spordikohtuniku või sporditöötajana töötamiseks peab tööandjal olema eelnevalt vastava spordialaliidu nõusolek
 • praktika kutseõppe või kõrgharidustaseme õppe eesmärgil peab olema välisriigis asuva õppeasutuse või üliõpilasorganisatsiooni vahendusel või välisriigis asuva õppeasutuse suunamisel ning see peab olema õppeprogrammi osa
 • noorteprojekti või -programmi raames töötamiseks peab noorteprojekt või –programm olema Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt tunnustatud
 • välisriigi diplomaatilise esinduse teenindamiseks peab olema Välisministeeriumi luba
 • vaimuliku, nunna või mungana töötamiseks peab kutsuja olema usuline ühendus ning Siseministeerium peab kutse kooskõlastama
 • välislepingu alusel töötamiseks peab olema välisleping, milles tuleneb õigus töötada Eestis
 • lähetatud töötajana töötamine peab vastama Eestisse lähetatud töötaja töötingimuste seadusele.


Renditöö võib registreerida lühiajalise töötamisena, kui Eestis registreeritud tööandja tegutseb renditöö vahendajana ning tööandjal on Eestis registreeritud krediidiasutuses avatud deposiidikontol vahendid vähemalt kümne protsendi ulatuses töötasufondist kogu lühiajalise töötamise aja jooksul.
   
Lühiajalise töötamise registreerimist saab tööandja taotleda isiklikult, volitatud esindaja kaudu teeninduses, iseteeninduses või posti teel.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:

 • Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise taotlus, mis on ekraanil täidetav ja välja prinditav. Taotlusankeedi täitmise juhis. Taotluse allkirjastamisega kinnitab tööandja, et kõik taotlusel olevad andmed ja sellele lisatud dokumendid on õiged ning välismaalase lühiajalise töötamise registreerimise tingimused on täidetud. Ankeeti ei ole vaja täita, kui esitad taotluse iseteeninduse kaudu.
 • välismaalase 1 digitaalne värvifoto;
 • koopia välismaalase reisidokumendi isikuandmetega leheküljest;
 • riigilõivu tasumist tõendav dokument.

 

Lisadokumendid, andmed või kinnitused:

 • tippspetsialistina töötamiseks – kui äriühing on olnud Eestis registreeritud vähem kui 12 kuud ja alustab tegevust riigi või erainvesteeringu toel, esitage dokumendid või andmed, millest nähtuvad andmed investeeringu või laenu saamise kohta riigilt või Finantsinspektsiooni tegevusloaga erafondivalitsejalt või andmed toetuse saamise kohta riiklikust toetusmeetmest.
 • renditööandja kinnitate taotluse allkirjastamisega, et teil on deposiidis vahendeid vähemalt kümne protsendi ulatuses töötasufondist.
 • hooajatöö registreerimisel kinnitate taotluse allkirjastamisega, et:
  • kui tagate hooajatöötaja majutuse, siis majutus vastab õigusaktidega kehtestatud nõuetele ja välismaalasel on üürileping
  • välismaalasega on sõlmitud tähtajaline tööleping või tehtud siduv tööpakkumine
  • hooajatöötajal on tervisekindlustusleping, mis tagab tema haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise perioodil, kui ta ei ole riikliku ravikindlustusega kaetud
 • etttevõtte sees üleviidud töötaja elamisloaga välismaalase puhul esitage:
  • tööleping, mis sisaldab vastuvõtva üksuse andmeid, üleviimise algus- ja lõppkuupäeva, ametikohta, kuhu üle viiakse ja töötasu eurodes;
  • tõend, et vastuvõttev üksus ja väljaspool Euroopa Liitu asutatud tööandja kuuluvad samasse kontserni või äriühingu filiaali
  • teise Euroopa Liidu liikmesriigi poolt antud elamisloakaardi koopia
 • praktika korras töötamiseks kinnitate taotluse allkirjastamisega, et töötamine toimub kutseõppe või kõrgharidustaseme õppe eesmärgil välisriigis asuva õppeasutuse või üliõpilasorganisatsiooni vahendusel või välisriigis asuva õppeasutuse suunamisel ning on õppeprogrammi osa
 • noorteprojekti või -programmi raames töötamiseks, kinnitate taotluse allkirjastamisega, et välismaalasega on sõlmitud vabatahtliku teenistuse leping
 • iduettevõttes töötamise korral esitage ekspertkomisjoni arvamus või ekspertkomisjoni taotluse number, välja arvatud juhul kui ettevõte kuulub siseministri käskkirjas loetletud iduettevõtete hulka.


Välisriigis välja antud dokumentide nõuete kohta saate lugeda siit.


Lühiajalise töötamise registreerimine või registreerimisest keeldumine
Kiirkorras registreeritakse lühiajaline töötamine hiljemalt taotluse esitamisele järgneval tööpäeval, kui tegemist on järgmiste töötamise alustega:

 • õpetaja või õppejõuna töötamiseks;
 • teaduslikuks tegevuseks;
 • tippspetsialistina töötamiseks;
 • teise Euroopa Liidu liikmesriigi ettevõtjasiseselt üleviidud töötaja elamisloaga töötamiseks;
 • iduettevõttes töötamiseks;
 • hooajatöötajana töötamiseks, kui välismaalane on viimase viie aasta jooksul töötanud Eestis hooajatöötajana ja tema lühiajalise töötamise registreerimist ei ole kehtetuks tunnistatud.

 
Kiirkorras lühiajalise töötamise registreerimise aluste puhul võib välismaalane Eestis tööle asuda alates samast kalendripäevast, kui tööandja on välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerinud Politsei- ja Piirivalveametis.

Kiirkorras lühiajalise töötamise registreerimise aluste puhul ei keelduta lühiajalise töötamise registreerimisest. Taotluse nõuetekohasust ja tingimuste täitmist kontrollitakse pärast lühiajalise töötamise registreerimist ning vajadusel tunnistatakse registreering kehtetuks.

Tavakorras registreeritakse lühiajaline töötamine või keeldutakse registreerimisest 15 tööpäeva jooksul taotluse menetlusse võtmisele järgnevast päevast või taotluses esinevate puuduste kõrvaldamise päevast arvates.

Tööandja teavitamiskohustuse kohta saate lugeda siit.