Oluline info lühiajalise töötamise registreerijale
19.01.2022

Posti teel

Saatke taotlemiseks vajalikud dokumendid ja koopiad originaaldokumentidest aadressile:


TAOTLUS
Politsei- ja Piirivalveamet
Pärnu mnt 139
15060 Tallinn


Taotlusankeedile lisatavate dokumentide nõudeid saate täpsemalt lugeda siit. Koopia vastavust originaaldokumendile kinnitage oma nime, allkirja ja kuupäevaga koopia igal andmetega leheküljel.

 

 

E-posti teel

Välismaalase lühiajalist töötamist saate registreerida e-posti teel, kui Teil on kehtiv ID-kaart, elamisloakaart, digi-ID või mobiil-ID.

Saatke allkirjastatud konteiner aadressile ppa@politsei.ee. E-kirja pealkirjaks märkige: „Lühiajalise töötamise registreerimine“.

Ankeedi salvestamise ja digitaalse allkirjastamise juhend.

 

Tippspetsialisti täiendavad tingimused

Tippspetsialistina töötamiseks lühiajalise töötamise registreerimise täiendavad tingimused

 • lühiajalise töötamise võib registreerida, kui äriühing, kuhu välismaalane tööle asub, on olnud Eestis registreeritud vähemalt 12 kuud ja täidetud on vähemalt üks järgmistest tingimustest:
  • äriühingul on vähemalt 65 000 eurot omakapitali, mille eest on Eestis soetatud ja põhivarana arvele võetud kinnisvara, masinaid või seadmeid või mille eest on tehtud investeering teise Eesti äriregistrisse kantud äriühingusse, millel on tegelik majandustegevus Eestis, või investeerimisfondide seaduse alusel loodud või asutatud investeerimisfondi;
  • äriühingu müügitulu on vähemalt 200 000 eurot aastas;
  • äriühingus töötavate isikute eest igakuiselt Eestis makstud sotsiaalmaks on vähemalt võrdne viiekordse Eesti aasta keskmise brutokuupalga suuruse tasu korral Eestis igakuiselt makstava sotsiaalmaksuga.
 • lühiajalise töötamise võib registreerida, kui äriühing, kuhu välismaalane tööle asub, on olnud Eestis registreeritud vähem kui 12 kuud ja alustab tegevust riigi või erainvesteeringu toel, olles saanud investeeringu või laenu riigilt või Finantsinspektsiooni tegevusloaga erafondivalitsejalt või toetuse mõnest riiklikust toetusmeetmest.
  • Sellisel juhul peab tööandja esitama lühiajalise töötamise registreerimisel dokumendi, mis tõendab, et äriühing on saanud investeeringu või laenu riigilt või Finantsinspektsiooni tegevusloaga erafondivalitsejalt või toetuse mõnest riiklikust toetusmeetmest.

 

 

Iduettevõtete hindamine ja erisused

Iduettevõte on tegevust alustav ettevõte, mille eesmärk on sellise suure globaalse kasvupotentsiaaliga, innovaatilise ning korratava ärimudeli väljatöötamine ja käivitamine, mis aitab oluliselt kaasa Eesti ettevõtluskeskkonna arengule.

Iduettevõttes töötamiseks peab iduettevõte olema eelnevalt hinnatud ekspertkomisjoni poolt, välja arvatud juhul, kui kehtib erisus.

Iduettevõtteid hindab Siseministeeriumi juures tegutsev ekspertkomisjon. Enne lühiajalise töötamise registreerimist tuleb esitada taotlus ekspertkomisjonile iduettevõtte hindamiseks. Eksperdikomisjon annab arvamuse, kas tegemist on iduettevõttega, 10 tööpäeva jooksul pärast taotlejalt kõigi nõutud andmete ja tõendite saamist. Iduettevõtte määratlusele vastavuse hindamise tingimused ja kord, esitatavate andmete ja tõendite loetelu ning nende esitamise nõuded on kehtestatud siseministri määrusega.

Ekspertkomisjonile saab taotluse iduettevõtte hindamiseks esitada siin.
 
Erisused, kui ekspertkomisjoni hinnangut ei ole vaja:

 • Iduettevõte on nimetatud siseministri käskkirjas välismaalaste seaduse tingimustele vastava iduettevõttena.
 • Ekspertkomisjon on juba andnud hinnangu iduettevõttele viimase viie aasta jooksul. Politsei- ja Piirivalveamet võib menetluse käigus vajadusel siiski nõuda, et iduettevõte taotleks uut hinnangut ekspertkomisjonilt.

 

Hooajatöö

Hooajatöötaja alaline või peamine elukoht peab olema kolmandas riigis ning isik viibima või saabuma Eestisse viisa või viisavabaduse alusel.

Tööandja on kohustatud enne lühiajalise töötamise registreerimist sõlmima välismaalasega tähtajalise töölepingu või teinud siduva tööpakkumise.

Hooajatöö on hooajast sõltuv tegevusala, mis on loetletud Vabariigi Valitsuse määruses:

 • taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad
 • kalapüük ja vesiviljelus
 • metsamajandus ja metsavarumine
 • majutus
 • toidu ja joogi serveerimine
 • toiduainete tootmine
 • alkoholivaba joogi tootmine


Välismaalase majutus Eestis viibimise ajal peab olema tagatud õigusaktides kehtestatud nõuetele vastavas eluruumis või majutusettevõttes. Kui hooajatöötaja majutus on korraldatud tööandja poolt või kaudu, ei tohi majutuse maksumus olla ülemäära suur ega ebaproportsionaalne võrreldes välismaalase ühe kuu töötasuga ning majutuse maksumust ei tohi välismaalase töötasust maha arvata.

Välismaalaste seaduse § 2862 loetleb juhtumid, kui tööandjal on kohustus maksta lühiajaliselt Eestis töötavale või töötanud hooajatöötajale hüvitist.

 

Välisriigis


Taotlusankeedile lisatud välisriigis välja antud dokument peab olema tõlgitud eesti, inglise või vene keelde ning tõlke õigsus peab olema notariaalselt kinnitatud.
Dokument peab olema kinnitatud apostille'ga (tunnistusega) või legaliseeritud v.a juhul kui see on välja antud riigis:

 • kellega Eesti on sõlminud õigusabilepingu: Leedu, Läti, Poola, Ukraina, Venemaa;
 • kes kuuluvad Viini 1976. aasta perekonnaseisuaktide mitmekeelsete väljavõtete väljastamise konventsiooni: Austria, Belgia, Bosnia, Bulgaaria, Cabo Verde, Hispaania, Holland, Horvaatia, Itaalia, Leedu, Luksemburg, Makedoonia, Moldova, Montenegro, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rumeenia, Saksamaa, Serbia, Sloveenia, Šveits ja Türgi;
 • kes kuuluvad Brüsseli 1987 konventsiooni ja kohaldavad Brüsseli konventsiooni ajutiselt: Belgia, Iirimaa, Itaalia, Läti, Prantsusmaa, Taani.


Täiendavat infot leiate välisministeeriumi kodulehelt.

1. juulil 2012 jõustus Eesti ja Soome rahvastikuregistri dokumentide legaliseerimisnõude tühistamise kokkulepe, mis lihtsustab oluliselt inimeste asjaajamist mõlemas riigis. Vastavalt lepingule tunnustatakse vastastikku rahvastikuregistri ingliskeelseid väljavõtteid ilma täiendava tunnistuse (apostille) ja tõlketa.

Kokkuleppes on täpsustatud dokumentide loetelu, mis vastastikku apostille'st vabastatakse. Eesti poolt on sellisteks dokumentideks ingliskeelsed rahvastikuregistri väljavõtted (sünni-, surma-, abielu-, nimemuutuse, lahutuse- ning abieluvõimetõend ja väljavõte valikandmetega). Soome poolt on need dokumendid rahvastikuregistri väljavõte (valikandmetega), kiriku tõend ja abieluvõimetõend.

Edaspidi on Eesti kodanikul ja Eestis elaval Soome kodanikul kõige soodsam taotleda kohalikust omavalitsusest Eesti rahvastikuregistri ingliskeelne vajalike andmetega väljavõte. Rahvastikuregistri väljavõte on tasuta. Konkreetse sündmuse tõendamiseks on soovi korral võimalik võtta maavalitsuses vastava sündmuse ingliskeelne tõend, mille väljastamise eest on ette nähtud riigilõiv vastavalt riigilõivuseadusele (sünni-, surma-, abielu-, ja lahutusetõendi puhul 3,19 eurot, abieluvõimetõendi puhul 1,59 eurot ja nime muutmise otsuse väljavõtte puhul 3,19 eurot).

Nimetatud kokkulepe ei puuduta perekonnaseisudokumente, mis on väljastatud enne 2010. aasta 1. juulit ning eesti- ja soomekeelseid väljavõtteid.

Lepingu teksti leiab Riigi Teatajast.

 

Töötasu nõue

 • Tööandja on kohustatud maksma välismaalasele, kelle lühiajaline Eestis töötamine on registreeritud, tasu, mille suurus on vähemalt võrdne Statistikaameti viimati avaldatud Eesti aasta keskmise brutokuupalgaga
 • Tippspetsialistile on tööandja kohustatud maksma tasu, mille suurus on vähemalt võrdne Statistikaameti poolt viimati avaldatud, kuid mitte väiksem kui Eesti aasta keskmise palga ja koefitsiendi 2 korrutisega.
 • Välismaalasele makstava tasu suurus peab kuni lühiajalise töötamise lõpuni vastama lühiajalise töötamise registreerimise taotlemise hetkel viimati Statistikaameti poolt avaldatud andmetele.
 • Välismaalasele tuleb maksta töötasu vastavalt reaalselt töötatud ajale. Riigikohus on 28.05.2012 kohtuotsuses 3-3-1-20-12 leidnud, et välismaalaste seaduses sätestatud tööandja kohustust maksta välismaalasele tasu tuleb mõista selliselt, et see kohustus lasub tööandjal siis, kui välismaalane teeb tööandjale tööd ehk nõuetekohast töötasu tuleb maksta reaalselt töötatud aja eest.

 

Politsei- ja Piirivalveametil on õigus kontrollida muuhulgas ka nõuetekohase töötasu maksmist ning küsida tõendeid ja selgitusi töötasu kohta.


Töötasu suuruse nõue ei kohaldu, kui lühiajaline töötamine registreeritakse järgmistel alustel:

 • töötamine etendusasutuses loomingulise töötajana etendusasutuse seaduse tähenduses;
 • töötamine õpetajana Eestis õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastavas õppeasutuses;
 • teaduslik tegevus, kui välismaalasel on selleks erialane ettevalmistus või kogemus, või töötamine õppejõuna Eestis õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastavas õppeasutuses;
 • erialane tegevus sportlase, treeneri, spordikohtuniku või sporditöötajana vastava spordialaliidu kutsel;
 • töötamine kutseõppe või kõrgharidustaseme õppe eesmärgil praktika korras välisriigis asuva õppeasutuse või üliõpilasorganisatsiooni vahendusel või välisriigis asuva õppeasutuse suunamisel, kui see on õppeprogrammi osa;
 • töötamine noorteprojekti või -programmi raames, kui noorteprojekti või -programmi tunnustab Haridus- ja Teadusministeerium;
 • välisriigi diplomaatilise esinduse teenindamine Välisministeeriumi loal;
 • välismaalase, kes on vaimulik, nunn või munk, kutsub Eestisse usuline ühendus ning see kutse on kooskõlastatud Siseministeeriumiga;
 • välismaalasel on välislepingust tulenev õigus töötada Eestis ilma selleks eraldi luba omamata;
 • välismaalane on lähetatud töötaja Eestisse lähetatud töötaja töötingimuste seaduse tähenduses;
 • töötamine hooajatöötajana;
 • töötamine iduettevõttes.

 

 

Taotluse menetlusse võtmise aeg Palgakriteeriumi määr
Tavapärane (alates 17.01.17)
Tippspetsialistile
17.06.2011-16.06.2012 982 -
17.06.2012- 16.06.2013 1040 -
17.06.2013- 16.06.2014 1100 1774
17.06.2014- 16.06.2015
1177 1898
17.06.2015-15.03.2016 1246
2010
16.03.2016- 16.01.2017 1321 2130
17.01.2017 - 01.03.2017 1065 2130
02.03.2017-28.02.2018 1146 2292
01.03.2018-28.02.2019 1221 2442
01.03.2019 - 02.03.2020 1310 2620
03.03.2020 - 02.03.2021 1407 2814
03.03.2021 - 02.03.2022 1448 2896

 

 

Teavitamiskohustus


Tööandjal on kohustus teavitada Politsei- ja Piirivalveametit viivitamata kirjalikult välismaalase tööle asumisest, lühiajalise töötamise registreerinud välismaalasega töösuhte aluseks oleva lepingu sõlmimata jätmisest, välismaalase tööle asumata jätmisest, töösuhte aluseks oleva lepingu ennetähtaegsest lõpetamisest ja välismaalase töötamise tegelikust lõpetamisest, välja arvatud juhul, kui nimetatud asjaolud nähtuvad töötamise registrist.

Hooajatöötaja puhul teavitab tööandja Politsei- ja Piirivalveametit, kui välismaalase majutuskoht või majutuskoha tingimused muutuvad, juhul kui tööandja tagab välismaalase majutamise.

Teise Euroopa Liidu liikmesriigi ettevõtjasiseselt üleviidud töötaja elamisloaga välismaalase tööandja teavitab Politsei- ja Piirivalveametit töötamise tingimuste muutumisest.