Välismaalase Eestis viibimise seaduslikud alused
19.01.2022

Eestisse saabumiseks ja Eestis ajutiseks viibimiseks peab välismaalasel olema seaduslik alus. Välismaalase Eestis ajutise viibimise seaduslikud alused on:

  • Eesti pädeva asutuse antud viisa;
  • Schengeni konventsiooni liikmesriigi pädeva asutuse antud viisa, kui viisa tingimused ei välista Eestis viibimise õigust;
  • välislepingust vahetult tulenev õigus Eestis viibida;
  • Vabariigi Valitsuse otsusest viisanõudest loobumise kohta tulenev õigus Eestis viibida;
  • vahetult seadusest, kohtulahendist või haldusaktist tulenev õigus või kohustus Eestis viibida;
  • Schengeni konventsiooni liikmesriigi pädeva asutuse antud elamisluba;
  • Välisministeeriumi antud diplomaadi- või teenistuskaart välisriigi diplomaatilise esinduse ja konsulaarasutuse ning rahvusvahelise organisatsiooni esinduse Eestisse akrediteeritud personalile, nende perekonnaliikmetele ja erapersonalile;
  • tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemisest tulenev õigus Eestis viibida.


Schengeni konventsiooni liikmesriigi pädeva asutuse antud pikaajaline viisa on välismaalase Eestis viibimise seaduslik alus.

Tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemisest tulenev õigus Eestis viibida on välismaalase Eestis viibimise seaduslik alus järgneva 90 päeva jooksul elamisloa kehtivusaja lõppemise päevast arvates, kui välismaalase tähtajalise elamisloa kehtivusaeg lõppes tähtaja saabumisel. Kui välismaalasele oli antud elamisluba õppimiseks või töötamiseks teaduslikuks tegevuseks või töötamiseks õppejõuna, on välismaalase Eestis viibimise seaduslik alus järgneva 183 päeva jooksul tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemise päevast arvates, kui välismaalase elamisloa kehtivusaeg lõppes tähtaja saabumisel. Välismaalase elamisloa kehtivust ja sellele järgnevat võimalikku viibimisõigust saate kontrollida siit.

Kui välismaalane on elamisloa kehtivusajal või eelmises lõigus nimetatud perioodi jooksul taotlenud elamisloa pikendamist, uut tähtajalist elamisluba või pikaajalise elaniku elamisluba, on tema Eestis viibimine seaduslik tema taotluse läbivaatamise ajal. Menetluses oleva elamisloa taotluse staatust saate kontrollida siit. Tähtajalise elamisloa andmine või sellest keeldumine otsustatakse 2 kuu jooksul taotluse menetlusse võtmisest. Palume teil võimalusel esitada elamisloa taotlus vähemalt 2 kuud enne elamisloa kehtivusaja lõppu.

Soovi korral võib välismaalane oma tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemisest tuleneva õiguse viibida Eestis vormistada pikaajalise viisana. Taotlust on võimalik esitada nii tähtajalise elamisloa kehtivuse ajal kui pärast selle kehtivusaja lõppu.

Vormistamiseks peab välismaalane isiklikult või tema esindaja pöörduma PPA teenindusse (Tallinnas – A. H. Tammsaare tee 47, P. Pinna 4, Tartus – Riia mnt 132, Jõhvis – Rahu 38, Narvas – Vahtra 3, Pärnus – Aida 5).

Vormistamisel tuleb esitada:


Kui taotluse esitab taotleja esindaja, tuleb lisaks eelnimetatud dokumentidele esitada esindaja kohta järgmised andmed: esindusõigust tõendava dokumendi liik, eesnimi või –nimed, perekonnanimi või –nimed, kontaktandmed, isikukood või sünniaeg ja allkiri.

Esitatud taotlus vaadatakse Politsei- ja Piirivalveameti poolt läbi kolme tööpäeva jooksul.