Pikaajalise elaniku elamisluba
01.12.2021

Kui olete välismaalane, kes ei ole Euroopa Liidu kodanik, saate taotleda pikaajalise elaniku elamisluba kui:

 • olete elanud Eestis püsivalt viis aastat tähtajalise elamisloa alusel vahetult enne pikaajalise elaniku elamisloataotluse esitamist;
 • Teil on kehtiv tähtajaline elamisluba;
 • Teie elukohaandmed on kantud Eesti Rahvasikuregistrisse;
 • Teil on püsiv legaalne sissetulek Eestis äraelamiseks;
 • Teil on olemas ravikindlustus (Eesti haigekassa);
 • olete täitnud integratsiooninõude, osates eesti keelt vähemalt keeleseaduses sätestatud B1-tasemel või sellele vastaval tasemel.


Eelmises punktis nimetatud tingimusi, v.a püsiv legaalne sissetulek, ei kohaldata välismaalase suhtes, kes on asunud Eestisse elama enne 01.07.1990 ning on elanud ja elab faktiliselt Eestis ja ei ole lahkunud elama mõnda teise riiki ning kelle Eestis elamine ei kahjusta Eesti riigi huve.

Pikaajalise elaniku elamisluba ei saa taotleda välismaalane, kes on saanud tähtajalise elamisloa õppimiseks (õppimiseks olnud elamisloa aeg võetakse viibimisaja hulka arvesse pooles ulatuses, kui isikul on peale seda tähtajaline elamisluba muul alusel) või kaaluka avaliku huvi korral.

Esitage pikaajalise elaniku elamisloa taotlus vähemalt 2 kuud enne tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppu.

Pikaajalise elaniku elamisluba saate taotleda teenindustes. Kui eelmisest taotlemisest (dokumendi, elamisloa) ja sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui 5 aastat, saate elamisluba taotleda ka posti teel. Alla 15-aastase lapse või eestkostetava eest esitab taotluse tema seaduslik esindaja (nt lapsevanem, eestkostja, eestkosteasutuse volitatud esindaja).

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

 • Pikaajalise elaniku elamisloa või selle taastamise taotlus, mis on ekraanil täidetav või välja prinditav  ja käsitsi täidetav. Taotlusankeet peab olema täidetud eesti keeles! Taotlusankeedi täitmise juhis. Taotluse allkirjastamisega kinnitate, et:
 • taotlusele lisatud koopia vastab originaaldokumendile, see ei sisalda valeandmeid ja seda ei ole võltsitud
 • teil on piisav legaalne sissetulek
 • teil on ravikulukindlustusleping.

 

 • isikut tõendav dokument;
 • dokument, mis tõendab taotleja püsivat ja legaalset sissetulekut;
 • eesti keele tasemeeksami tunnistus (v.a juhul kui taotleja on vabastatud integratsiooninõude täitmisest või ei pea sooritama eesti keele tasemeeksamit või kui taotlejale on väljastatud e-tunnistus või kui taotleja on asunud Eestisse elama enne 1990. aasta 1. juulit, on elanud ja elab faktiliselt Eestis, ei ole siit lahkunud elama mõnda teise riiki ning tema Eestis elamine ei kahjusta Eesti riigi huve).
 • 1 digitaalne värvifoto;
 • riigilõivu tasumist tõendav dokument.

 


Kui taotlete pikaajalise elaniku elamisluba alla 1-aastasele lapsele, esitage lisaks:

 • lapse sünnitunnistus (v.a juhul, kui dokumendi andmed on kantud Eesti rahvastikuregistrisse);
 • lapse isikut tõendav dokument, kui see on olemas.


Elamisloa andmise- või keeldumise otsus
Pikaajalise elaniku elamisloa andmine või sellest keeldumine otsustatakse 2 kuu jooksul taotluse esitamise päevast arvates, kuid mitte hiljem kui 10 päeva enne tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemist.

Elamisloa andmisel väljastatakse taotlejale elamisloakaart isiklikult taotlusankeedil märgitud teeninduses 30 päeva jooksul.

Alla 15- aastase lapse ja eestkostetava elamisloakaart väljastatakse tema seaduslikule esindajale.

Elamisloa taastamine
Kui Teie pikaajalise elaniku elamisluba on kehtetuks tunnistatud, siis teatud juhtudel on võimalik taotleda selle taastamist.

Pikaajalise elaniku elamisloa taastamist on võimalik taotleda välismaalasel, kelle pikaajalise elaniku elamisluba on varasemalt kehtetuks tunnistatud kas Eestist või teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest eemalviibimise tõttu või seoses pikaajalise elaniku staatuse saamisega teises Euroopa Liidu liikmesriigis, kui:

 • olete elanud Eestis tähtajalise elamisloa alusel ja vähemalt 2 aastat vahetult enne taotluse esitamist;
 • Teil on kehtiv tähtajaline elamisluba;
 • Teil on püsiv legaalne sissetulek Eestis äraelamiseks;
 • Teil on olemas ravikindlustus (Eesti Haigekassa).


Pikaajalise elaniku elamisloa taastamiseks tuleb esitada samad dokumendid kui pikaajalise elaniku elamisloa taotlemiseks (v.a eesti keele tasemeeksami tunnistus).