Elamisluba abikaasa juurde
07.07.2020

Eestis abikaasa juurde saate elamisluba taotleda, kui abikaasa on:

 • Eesti kodanik või eesti rahvusest;
 • Eesti elamisloaga välismaalane, kelle Eesti elukoht on kantud rahvastikuregistrisse või;
 • saanud või taotleb Eesti elamisluba järgmistel alustel (eelnev elukoha registreering eelduseks ei ole):
  • ettevõtluseks;
  • töötamiseks:
   • etendusasutuses loomingulise töötajana;
   • õpetajana;
   • teaduslikuks tegevuseks või õppejõuna;
   • erialaseks tegevuseks sportlase, treeneri või spordikohtuniku või sporditöötajana;
   • Eestis registreeritud juriidilise isiku juhtorgani liikmena;
   • eksperdi, nõustaja või konsultandina;
   • seadmete paigaldaja või oskustöölisena;
   • tippspetsialistina;
   • iduettevõttes.


Taotluse esitamiseks pöörduge isiklikult Eesti Vabariigi välisesindusse. Seaduslikul alusel Eestis viibiv välismaalane võib taotluse esitada Politsei- ja Piirivalveameti teeninduses. Elamisloa taotlemiseks teeninduses tuleb eelnevalt broneerida aeg.


Taotlemiseks vajalikud dokumendid

Taotlusankeedid, mis on ka ekraanil täidetavad ja välja prinditavad. Taotlusankeedi täitmise juhis. Taotluse allkirjastamisega kinnitate, et:

 Välisriigis välja antud dokumentide nõuete kohta saate lugeda siit.

Elamisloa andmise- või keeldumise otsus
Tähtajalise elamisloa andmine või sellest keeldumine otsustatakse 2 kuu jooksul taotluse menetlusse võtmisest.

Elamisloa võib anda kuni 5 aastaks ja võib pikendada kuni 10 aastaks korraga. Elamisloa kehtivusaja määramisel võetakse arvesse abielu kestust.


Elamisloa andmisest keeldutakse, kui

 • taotlemisel on esitatud valeandmed;
 • abielu on fiktiivne;
 • abikaasad ei asu Eestisse elama.


Elamisloa andmisel väljastatakse taotlejale elamisloakaart isiklikult taotlusankeedil märgitud Eesti Vabariigi välisesinduses või teeninduses 30 päeva jooksul. Elamisloakaardi jõudmine välisesindusse võib võtta rohkem aega.


Tähtajalise elamisloa pikendamine
Esitage tähtajalise elamisloa pikendamise taotlus vähemalt 2 kuud enne kehtiva elamisloa lõppu isiklikult teeninduses. Kui eelmisest elamisloa taotlemisest ja sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui 5 aastat, saate elamisluba või elamisloa pikendamist taotleda ka posti või e-posti teel.

Tähtajalise elamisloa pikendamise või sellest keeldumise otsus tehakse hiljemalt 10 päeva enne tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemist. Elamisloakaart väljastatakse taotlusankeedil märgitud teeninduses.

Seaduslik alus Eestis viibimiseks peale elamisloa lõppemist
Kui välismaalase elamisluba lõpeb kehtivusaja saabumisel, on välismaalase Eestis viibimine seaduslik järgneva 90 päeva jooksul elamisloa kehtivusaja lõppemise päevast arvates. Nimetatud perioodi jooksul on välismaalasel vahetult seadusest tulenev õigus Eestis töötada. Täpsemalt Eestis viibimise seaduslikest alustest saate lugeda siit.