Oluline info abikaasa juurde elamisloa taotlejale
29.05.2020

Eesti Vabariigi välisesindusse

Võtke välisesindusse kaasa taotlemiseks vajalikud dokumendid. Välisesinduses võetakse taotlejalt sõrmejäljed.

 

 

 

Legaalne sissetulek

Legaalne sissetulek peab võimaldama välismaalase ja tema perekonnaliikmete toimetuleku Eestis. Legaalse sissetuleku nõudeks on kahekordne Eesti toimetulekupiir iga Eestis viibitava kuu kohta olenevalt perekonna suurusest. 2017 aastal on toimetulekupiiriks 130 eurot kuus, seega on legaalse sissetuleku nõudeks vähemalt 260 eurot kuus.

Legaalne sissetulek on:

 • seaduslikult teenitud töötasu;
 • vanemahüvitis;
 • töötuskindlustushüvitis;
 • seaduslikust äritegevusest või omandist saadav tulu;
 • pension;
 • stipendium;
 • elatis;
 • välisriigis makstav toetus;
 • legaalset sissetulekut omavate perekonnaliikmete tagatud ülalpidamine:
  • vanema poolt alaealise lapse ülalpidamist;
  • vanema poolt täisealise lapse ülalpidamist, kui laps ei ole terviseseisundi või puude tõttu suuteline iseseisvalt toime tulema;
  • vanema või vanavanema poolt täiskoormusega õppiva täisealise lapse ülalpidamist;
  • abikaasa poolt ülalpidamist;
  • täisealise lapse või lapselapse poolt vanema või vanavanema ülalpidamist, kui vanem või vanavanem ei ole terviseseisundi või puude tõttu suuteline iseseisvalt toime tulema ja
  • eestkostja poolt eestkostetava ülalpidamist.

 

 

 

Kindlustusleping

Välismaalane, kes taotleb elamisluba või elab Eestis ja ei ole ravikindlustuse seaduse kohaselt kohustusliku ravikindlustusega kindlustatud isik, on kohustatud sõlmima järgmistele tingimustele vastava ravikulukindlustuse lepingu (edaspidi leping), mis peab kehtima Eestis kogu elamisloa kehtivuse ajal:

 • kindlustusjuhtumiks on lepingu alusel kindlustatud välismaalasega (edaspidi kindlustatud isik) kindlustusperioodil toimunud ootamatu ja ettenägematu haigestumine või õnnetus;
 • kindlustusandja on kohustatud kindlustatud isikule hüvitama kindlustussumma ulatuses haiguse või õnnetuse tagajärjel tekkinud meditsiiniliselt vajalikud ravikulud ning ambulatoorsete uuringute kulud, mida tehakse kindlustusjuhtumi tuvastamiseks ja ravi määramiseks;
 • kindlustussumma aastase kindlustusperioodi kohta on vähemalt 6000 eurot;
 • kui pooled on kokku leppinud võlaõigusseaduse § 558 lõike 1 tähenduses ooteajas, ei või see olla pikem kui kaks kuud;
 • leping jõustub elamisloa andmisest arvates ja lõpeb elamisloa kehtivusaja lõppemisega, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti.


Kohustusliku kindlustuse nõude täidab ka muu isiku poolt sõlmitud ravikindlustuse või kollektiivse ravikindlustuse leping, milles välismaalane on märgitud kindlustatud isikuks.

Kui kindlustatud isik muutub kindlustusperioodi jooksul ravikindlustuse seaduse alusel kindlustatuks või kindlustatuga võrdsustatud isikuks:

 • ei ole kindlustusandjal lepingu täitmise kohustust ulatuses, milles kindlustatud isikul on õigus ravikindlustushüvitisele ravikindlustuse seaduse alusel;
 • on pooltel õigus leping üles öelda ravikindlustuse seaduse alusel kindlustuskaitse tekkimisest arvates.