Elamisluba alaealise lapse elama asumiseks vanema juurde
07.07.2020

Alates 01.10.2017 saavad Eesti elamisloaga vanemate alaealised lapsed, kes sünnivad Eestis või asuvad kohe pärast sündi Eestisse elama, elamisloa automaatselt vanema elamisloa alusel. Vanematel ei ole vaja selleks elamisloa taotlust esitada. Automaatse elamisloa saamiseks peab lapse sünd olema registreeritud või välisriigi sünni andmed olema kantud rahvastikuregistrisse. Täpsemat infot lapse sünni registreerimise või sünni andmete kandmise kohta saate oma kohaliku omavalituse perekonnaseisuasutusest.

Elamisloakaardi saamiseks tuleb esitada taotlus Politsei- ja Piirivalveametile. Elamisloakaardi omamise kohustust ei ole alla 15-aastasel välismaalasel. Soovi korral võib ka alla 15-aastasele lapsele elamisloakaarti taotleda.

Kui Teil on vaja lapsega reisida ja riigipiiri ületada, tuleb selleks kindlasti eelnevalt taotleda elamisloakaart.

Elamisloakaardi taotlemise kohta saate täpsemat informatsiooni siit.

Kui perekond alles asub Eestisse elama ja lapse sünni hetkel ei olnud vanemal Eesti elamisluba, tuleb ka alaealisele lapsele esitada elamisloa taotlus.


Taotluse esitamiseks pöörduge isiklikult Eesti Vabariigi välisesindusse. Seaduslikul alusel Eestis viibiv välismaalane võib taotluse esitada Politsei- ja Piirivalveameti teeninduses. Elamisloa taotlemiseks teeninduses tuleb eelnevalt broneerida aeg. Alla 15-aastase lapse eest esitab tähtajalise elamisloa taotluse tema seaduslik esindaja (nt lapsevanem, eestkostja).

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

Taotlusankeedid, mis on ka ekraanil täidetavad ja välja prinditavad. Taotlusankeedi täitmise juhis. Taotluse allkirjastamisega kinnitate, et taotlusele lisatud koopia vastab originaaldokumendile, see ei sisalda valeandmeid ja seda ei ole võltsitud.

 • Tähtajalise elamisloa taotlus, kui taotletakse tähtajalist elamisluba;
 • Tähtajalise elamisloa pikendamise taotlus, kui taotletakse tähtajalise elamisloa pikendamist;
 • Lapsevanema kutse. Kui elamisloa taotluse esitab see vanem, kelle juurde elama asumiseks elamisluba taotletakse, siis ei ole vaja kutset esitada;
 • Andmed lähedaste sugulaste ja perekonnaliikmete kohta, kui taotletakse tähtajalist elamisluba ning elamisloa pikendamisel juhul, kui andmed on muutunud.
 • lapse sünnitunnistus, kui sünd on registreeritud välisriigis, mitte Eestis, v.a juhul, kui taotletakse tähtajalise elamisloa pikendamist;
 • lapse isikut tõendav dokument, kui see on olemas;
 • kui lapsevanema nimi on lapse sünnitunnistuses ja lapsevanema isikut tõendavas dokumendis erinev, esitage lapsevanema nime muutmist tõendav dokument (nt. abielutunnistus), kui nime on muudetud välisriigis, mitte Eestis;
 • seadusliku esindaja isikut tõendav dokument;
 • 1 digitaalne värvifoto;
 • riigilõivu tasumist tõendav dokument;
 • Eestisse mitte elama asuva vanema või alaliselt välisriigis elava vanema notariaalselt või Eesti välisesinduses ametlikult kinnitatud allkirjaga nõusolek alaealise lapse elama asumiseks Eestisse (peab kehtima 2 kuud pärast nõusoleku andmist) v.a juhul kui Eestisse elama mitteasuv vanem esitab elamisloa taotluse alaealise lapse eest või viibib taotluse esitamisel teeninduses ja annab oma kirjaliku nõusoleku taotluse esitamisel.


Välisriigis välja antud dokumentide nõuete kohta saate lugeda siit.

Elamisloa andmise- või keeldumise otsus
Tähtajalise elamisloa andmine või sellest keeldumine otsustatakse 2 kuu jooksul taotluse menetlusse võtmisest. Elamisloa võib anda kuni 5 aastaks ja võib pikendada kuni 10 aastaks korraga.

Elamisloa andmisel väljastatakse taotlejale elamisloakaart isiklikult taotlusankeedil märgitud Eesti Vabariigi välisesinduses või teeninduses 30 päeva jooksul. Elamisloakaardi jõudmine välisesindusse võib võtta rohkem aega.

Alla 15-aastase lapse elamisloakaart väljastatakse tema seaduslikule esindajale.

Tähtajalise elamisloa pikendamine
Lapse tähtajaline elamisluba pikeneb automaatselt vanema elamisloa pikendamisel või vanemale uue elamisloa andmisel.

Seaduslik alus Eestis viibimiseks peale elamisloa lõppemist
Kui välismaalase elamisluba lõpeb kehtivusaja saabumisel, on välismaalase Eestis viibimine seaduslik järgneva 90 päeva jooksul elamisloa kehtivusaja lõppemise päevast arvates. Täpsemalt Eestis viibimise seaduslikest alustest saate lugeda siit.