Oluline info elamisloa taotlemisel eestkostetava elama asumiseks eestkostja juurde
19.10.2019

Eesti Vabariigi välisesindusse

Võtke välisesindusse kaasa taotlemiseks vajalikud dokumendid. Välisesinduses võetakse taotlejalt sõrmejäljed.

 

 

Riigilõiv

Riigilõivu saab tasuda:

 • pangaülekandega;
 • teeninduses sularahas, kaardimaksena või kliendiarvutit kasutades internetipanga kaudu ülekandena. Kaardimakseks aktsepteeritakse kõiki enamlevinud deebet- ja krediitkaarte. American Express maksekaardiga riigilõivu tasuda ei saa.
 • välisesinduses - täpsemat informatsiooni, kas tasuda saab sularahas või kaardimaksega, saate konkreetsest välisesindusest.

 

Tähtajaline elamisluba
Eestis Välisesinduses Riigilõivu tasumine
Tähtajaline elamisluba 64 €
80 € Pangaülekandega:
Saaja: Rahandusministeerium   

Saaja kontod:

SWEDBANK EE932200221023778606
SEB PANK EE891010220034796011
LUMINOR BANK EE701700017001577198

Viitenumber: 2900082443

Makse selgitusse märkige toimingu nimetus, isiku nimi ja isikukood (kui on olemas), kelle eest riigilõivu tasute
(nt: pass - Meeri Meri, 40302010000)
Tähtajalise elamisloa pikendamine 64 € 
Ei saa välisesinduses taotleda
Tähtajaline elamisluba alla 1-aastasele välismaalasele 24 € 25 €
Tähtajalise elamisloa pikendamine:
 • alla 15-aastasele välismaalasele
 • üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnud isikule
24 € Ei saa välisesinduses taotleda
Eesti kodanikust abikaasa või lähedase sugulase juurde elama asumiseks 31 €
50 €
Tähtajalise elamisloa pikendamine Eesti kodanikust abikaasa või lähedase sugulase juurde        31 € Ei saa välisesinduses taotleda
Tähtajaline elamisluba töötamiseks 96 € 120 €
Tähtajalise elamisloa pikendamine töötamiseks 96 € Ei saa välisesinduses taotleda
Tähtajaline elamisluba ettevõtluseks 
160 € 180 €
Tähtajalise elamisloa pikendamine ettevõtluseks 160 € Ei saa välisesinduses taotleda


Tasumine pangaülekandega välisriigis asuvast pangast

Sooritades riigilõivu ülekannet välisriigis asuvast pangast, võib ülekande laekumine aega võtta 2 nädalat. Lisaks eelnevale on vaja teada ka Eestis asuva panga BIC ehk SWIFT koodi.

 

 • SEB BIC ehk SWIFT-kood on EEUHEE2X
 • Swedbank BIC ehk SWIFT-kood on HABAEE2X
 • Luminor BIC ehk SWIFT-kood on NDEAEE2X


Aadress:

 • SEB Pank AS: aadress Tornimäe 2 Tallinn 15010 Estonia
 • Swedbank: aadress Liivalaia 8 Tallinn 15040 Estonia
 • Luminor Bank AS: aadress Liivalaia 45 Tallinn 10145 Estonia

 

 

Välisriigi dokument

Taotlusankeedile lisatud välisriigis välja antud dokument peab olema tõlgitud eesti, inglise või vene keelde ning tõlke õigsus peab olema notariaalselt kinnitatud.

Dokument peab olema kinnitatud apostille'ga (tunnistusega) või legaliseeritud v.a juhul kui see on välja antud riigis:

 • kellega Eesti on sõlminud õigusabilepingu: Leedu, Läti, Poola, Ukraina, Venemaa.
 • kes kuuluvad Viini 1976. aasta perekonnaseisuaktide mitmekeelsete väljavõtete väljastamise konventsiooni: Austria, Belgia, Bosnia, Bulgaaria, Cabo Verde, Hispaania, Holland, Horvaatia, Itaalia, Leedu, Luksemburg, Makedoonia, Moldova, Montenegro, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rumeenia, Saksamaa, Serbia, Sloveenia, Šveits ja Türgi;
 • kes kuuluvad Brüsseli 1987 konventsiooni ja kohaldavad Brüsseli konventsiooni ajutiselt: Belgia, Iirimaa, Itaalia, Läti, Prantsusmaa, Taani.


Täiendavat infot leiate välisministeeriumi kodulehelt.

1. juulil 2012 jõustus Eesti ja Soome rahvastikuregistri dokumentide legaliseerimisnõude tühistamise kokkulepe, mis lihtsustab oluliselt inimeste asjaajamist mõlemas riigis. Vastavalt lepingule tunnustatakse vastastikku rahvastikuregistri ingliskeelseid väljavõtteid ilma täiendava tunnistuse (apostille) ja tõlketa.

Kokkuleppes on täpsustatud dokumentide loetelu, mis vastastikku apostille'st vabastatakse. Eesti poolt on sellisteks dokumentideks ingliskeelsed rahvastikuregistri väljavõtted (sünni-, surma-, abielu-, nimemuutuse, lahutuse- ning abieluvõimetõend ja väljavõte valikandmetega). Soome poolt on need dokumendid rahvastikuregistri väljavõte (valikandmetega), kiriku tõend ja abieluvõimetõend.

Edaspidi on Eesti kodanikul ja Eestis elaval Soome kodanikul kõige soodsam taotleda kohalikust omavalitsusest Eesti rahvastikuregistri ingliskeelne vajalike andmetega väljavõte. Rahvastikuregistri väljavõte on tasuta. Konkreetse sündmuse tõendamiseks on soovi korral võimalik võtta maavalitsuses vastava sündmuse ingliskeelne tõend, mille väljastamise eest on ette nähtud riigilõiv vastavalt riigilõivuseadusele (sünni-, surma-, abielu-, ja lahutusetõendi puhul 3,19 eurot, abieluvõimetõendi puhul 1,59 eurot ja nime muutmise otsuse väljavõtte puhul 3,19 eurot).

Nimetatud kokkulepe ei puuduta perekonnaseisudokumente, mis on väljastatud enne 2010. aasta 1. juulit ning eesti- ja soomekeelseid väljavõtteid.

Lepingu teksti leiab Riigi Teatajast.

 

Legaalne sissetulek

Legaalne sissetulek peab võimaldama välismaalase ja tema perekonnaliikmete toimetuleku Eestis.

Legaalne sissetulek on:

 • seaduslikult teenitud töötasu;
 • vanemahüvitis;
 • töötuskindlustushüvitis;
 • seaduslikust äritegevusest või omandist saadav tulu;
 • pension;
 • stipendium;
 • elatis;
 • välisriigis makstav toetus;
 • legaalset sissetulekut omavate perekonnaliikmete tagatud ülalpidamine:
  • vanema poolt alaealise lapse ülalpidamist;
  • vanema poolt täisealise lapse ülalpidamist, kui laps ei ole terviseseisundi või puude tõttu suuteline iseseisvalt toime tulema;
  • vanema või vanavanema poolt täiskoormusega õppiva täisealise lapse ülalpidamist;
  • abikaasa poolt ülalpidamist;
  • täisealise lapse või lapselapse poolt vanema või vanavanema ülalpidamist, kui vanem või vanavanem ei ole terviseseisundi või puude tõttu suuteline iseseisvalt toime tulema ja
  • eestkostja poolt eestkostetava ülalpidamist.

Legaalse sissetuleku nõudeks on ühekordne Eesti toimetulekupiir iga Eestis viibitava kuu kohta olenevalt perekonna suurusest. 2017 aastal on toimetulekupiiriks 130 eurot kuus.

 

 

 

Kindlustusleping

Välismaalane, kes taotleb elamisluba või elab Eestis ja ei ole ravikindlustuse seaduse kohaselt kohustusliku ravikindlustusega kindlustatud isik, on kohustatud sõlmima järgmistele tingimustele vastava ravikulukindlustuse lepingu (edaspidi leping), mis peab kehtima Eestis kogu elamisloa kehtivuse ajal:

 • kindlustusjuhtumiks on lepingu alusel kindlustatud välismaalasega (edaspidi kindlustatud isik) kindlustusperioodil toimunud ootamatu ja ettenägematu haigestumine või õnnetus;
 • kindlustusandja on kohustatud kindlustatud isikule hüvitama kindlustussumma ulatuses haiguse või õnnetuse tagajärjel tekkinud meditsiiniliselt vajalikud ravikulud ning ambulatoorsete uuringute kulud, mida tehakse kindlustusjuhtumi tuvastamiseks ja ravi määramiseks;
 • kindlustussumma aastase kindlustusperioodi kohta on vähemalt 6000 eurot;
 • kui pooled on kokku leppinud võlaõigusseaduse § 558 lõike 1 tähenduses ooteajas, ei või see olla pikem kui kaks kuud;
 • leping jõustub elamisloa andmisest arvates ja lõpeb elamisloa kehtivusaja lõppemisega, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti.


Kohustusliku kindlustuse nõude täidab ka muu isiku poolt sõlmitud ravikindlustuse või kollektiivse ravikindlustuse leping, milles välismaalane on märgitud kindlustatud isikuks.

Kui kindlustatud isik muutub kindlustusperioodi jooksul ravikindlustuse seaduse alusel kindlustatuks või kindlustatuga võrdsustatud isikuks:

 • ei ole kindlustusandjal lepingu täitmise kohustust ulatuses, milles kindlustatud isikul on õigus ravikindlustushüvitisele ravikindlustuse seaduse alusel;
 • on pooltel õigus leping üles öelda ravikindlustuse seaduse alusel kindlustuskaitse tekkimisest arvates.

 

 

Posti teel

Saatke taotlemiseks vajalikud dokumendid ja koopiad originaaldokumentidest aadressile:

ELAMISLOA PIKENDAMISE TAOTLUS
Politsei- ja Piirvalveamet
Pärnu mnt 139
15060 Tallinn

Taotlusankeedile lisatavate dokumentide nõudeid saate täpsemalt lugeda siit.

 

E-posti teel

E-posti teel saate elamisloa pikendamist taotleda, kui eelmisest elamisloa taotlemisest ja sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui 5 aastat ning Teil on kehtiv elamisloakaart.

Allkirjastage kõik taotlemiseks vajalikud dokumendid digitaalselt ühes konteineris. Digitaalne värvifoto (min. mõõtmed 650x800 pikslit ja 500kB) ja allkirjakujutis (kõrgus vähemalt 200 ja laius vähemalt 600 pikslit) peavad olema jpg formaadis.

Saatke allkirjastatud konteiner aadressile ppa@politsei.ee. E-kirja pealkirjaks märkige: „Elamisloa taotlus".

Ankeedi salvestamise ja digitaalse allkirjastamise juhend.