Oluline info legaalse sissetuleku olemasolul elamisloa taotlejale
24.10.2020

Välisesindusse

Võtke välisesindusse kaasa taotlemiseks vajalikud dokumendid. Välisesinduses võetakse taotlejalt sõrmejäljed.

 

Erandina

Erandina saab taotlust esitada teeninduses, kui taotleja on:

 • välisriigi kodanik, kellega Eesti on sõlminud viisavaba liikumise lepingu või on viisanõudest loobunud (info www.vm.ee);
 • Ameerika Ühendriikide või Jaapani kodanik;


Vabariigi Valitsuse liikme motiveeritud ettepaneku alusel siseriiklikult elamisloa taotluse esitamine
Välismaalaste seaduse muudatuse kohaselt otsustab alates 01.07.2012 Politsei- ja Piirivalveamet isikule, kelle Eestisse asumine on Vabariigi Valitsuse liikme motiveeritud ettepaneku alusel avalikes huvides, siseriiklikult tähtajalise elamisloa taotluse esitamise õiguse andmise. Selleks peab välismaalane isiklikult pöörduma koos Vabariigi Valitsuse liikme motiveeritud ettepanekuga Politsei- ja Piirivalveameti kodakondsus- ja migratsioonibüroo teenindusse.

 

Legaalne sissetulek

Legaalne sissetulek peab võimaldama välismaalase ja tema perekonnaliikmete toimetuleku Eestis.

Legaalne sissetulek on:

 • seaduslikult teenitud töötasu;
 • vanemahüvitis;
 • töötuskindlustushüvitis;
 • seaduslikust äritegevusest või omandist saadav tulu;
 • pension;
 • stipendium;
 • elatis;
 • välisriigis makstav toetus;
 • legaalset sissetulekut omavate perekonnaliikmete tagatud ülalpidamine:
  • vanema poolt alaealise lapse ülalpidamist;
  • vanema poolt täisealise lapse ülalpidamist, kui laps ei ole terviseseisundi või puude tõttu suuteline iseseisvalt toime tulema;
  • vanema või vanavanema poolt täiskoormusega õppiva täisealise lapse ülalpidamist;
  • abikaasa poolt ülalpidamist;
  • täisealise lapse või lapselapse poolt vanema või vanavanema ülalpidamist, kui vanem või vanavanem ei ole terviseseisundi või puude tõttu suuteline iseseisvalt toime tulema ja
  • eestkostja poolt eestkostetava ülalpidamist.


Tõendada tuleb taotluse esitamisele eelnenud 6 kuu sissetulekute suurust. Sissetuleku suurust arvestatakse kõigi perekonnaliikmete arvu järgi.

Siseministri 04.12.2015. a määrus nr 66 Legaalse sissetuleku määrade kehtestamine.

Juhul, kui Te taotlete tähtajalist elamisluba piisava legaalse sissetuleku olemasolul või tähtajalist elamisluba ettevõtluseks, on legaalse sissetuleku määraks Eesti Vabariigi kaheksateistkordne keskmine kalendrikuu brutopalk elamisloa taotluse esitamisele eelnenud kuue kuu jooksul kokku. Nõutava legaalse sissetuleku suurus tuleneb Statistikaameti poolt arvestatavast eelmise kvartali keskmisest brutopalgast ja muutub seega kord kvartalis