Oluline info legaalse sissetuleku olemasolul elamisloa taotlejale
19.10.2019

Välisesindusse

Võtke välisesindusse kaasa taotlemiseks vajalikud dokumendid. Välisesinduses võetakse taotlejalt sõrmejäljed.

 

Erandina

Erandina saab taotlust esitada teeninduses, kui taotleja on:

 • välisriigi kodanik, kellega Eesti on sõlminud viisavaba liikumise lepingu või on viisanõudest loobunud (info www.vm.ee);
 • Ameerika Ühendriikide või Jaapani kodanik;


Vabariigi Valitsuse liikme motiveeritud ettepaneku alusel siseriiklikult elamisloa taotluse esitamine
Välismaalaste seaduse muudatuse kohaselt otsustab alates 01.07.2012 Politsei- ja Piirivalveamet isikule, kelle Eestisse asumine on Vabariigi Valitsuse liikme motiveeritud ettepaneku alusel avalikes huvides, siseriiklikult tähtajalise elamisloa taotluse esitamise õiguse andmise. Selleks peab välismaalane isiklikult pöörduma koos Vabariigi Valitsuse liikme motiveeritud ettepanekuga Politsei- ja Piirivalveameti kodakondsus- ja migratsioonibüroo teenindusse.

 

Legaalne sissetulek

Legaalne sissetulek peab võimaldama välismaalase ja tema perekonnaliikmete toimetuleku Eestis.

Legaalne sissetulek on:

 • seaduslikult teenitud töötasu;
 • vanemahüvitis;
 • töötuskindlustushüvitis;
 • seaduslikust äritegevusest või omandist saadav tulu;
 • pension;
 • stipendium;
 • elatis;
 • välisriigis makstav toetus;
 • legaalset sissetulekut omavate perekonnaliikmete tagatud ülalpidamine:
  • vanema poolt alaealise lapse ülalpidamist;
  • vanema poolt täisealise lapse ülalpidamist, kui laps ei ole terviseseisundi või puude tõttu suuteline iseseisvalt toime tulema;
  • vanema või vanavanema poolt täiskoormusega õppiva täisealise lapse ülalpidamist;
  • abikaasa poolt ülalpidamist;
  • täisealise lapse või lapselapse poolt vanema või vanavanema ülalpidamist, kui vanem või vanavanem ei ole terviseseisundi või puude tõttu suuteline iseseisvalt toime tulema ja
  • eestkostja poolt eestkostetava ülalpidamist.


Tõendada tuleb taotluse esitamisele eelnenud 6 kuu sissetulekute suurust. Sissetuleku suurust arvestatakse kõigi perekonnaliikmete arvu järgi.

Siseministri 04.12.2015. a määrus nr 66 Legaalse sissetuleku määrade kehtestamine.

Juhul, kui Te taotlete tähtajalist elamisluba piisava legaalse sissetuleku olemasolul või tähtajalist elamisluba ettevõtluseks, on legaalse sissetuleku määraks Eesti Vabariigi kaheksateistkordne keskmine kalendrikuu brutopalk elamisloa taotluse esitamisele eelnenud kuue kuu jooksul kokku. Nõutava legaalse sissetuleku suurus tuleneb Statistikaameti poolt arvestatavast eelmise kvartali keskmisest brutopalgast ja muutub seega kord kvartalis

Riigilõiv

Riigilõivu saab tasuda:

 • pangaülekandega;
 • teeninduses sularahas, kaardimaksena või kliendiarvutit kasutades internetipanga kaudu ülekandena. Kaardimakseks aktsepteeritakse kõiki enamlevinud deebet- ja krediitkaarte. American Express maksekaardiga riigilõivu tasuda ei saa.
 • välisesinduses - täpsemat informatsiooni, kas tasuda saab sularahas või kaardimaksega, saate konkreetsest välisesindusest.

 

Tähtajaline elamisluba
Eestis Välisesinduses Riigilõivu tasumine
Tähtajaline elamisluba 64 €
80 € Pangaülekandega:
Saaja: Rahandusministeerium   

Saaja kontod:

SWEDBANK EE932200221023778606
SEB PANK EE891010220034796011
LUMINOR BANK EE701700017001577198

Viitenumber: 2900082443

Makse selgitusse märkige toimingu nimetus, isiku nimi ja isikukood (kui on olemas), kelle eest riigilõivu tasute
(nt: pass - Meeri Meri, 40302010000)
Tähtajalise elamisloa pikendamine 64 € 
Ei saa välisesinduses taotleda
Tähtajaline elamisluba alla 1-aastasele välismaalasele 24 € 25 €
Tähtajalise elamisloa pikendamine:
 • alla 15-aastasele välismaalasele
 • üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnud isikule
24 € Ei saa välisesinduses taotleda
Eesti kodanikust abikaasa või lähedase sugulase juurde elama asumiseks 31 €
50 €
Tähtajalise elamisloa pikendamine Eesti kodanikust abikaasa või lähedase sugulase juurde        31 € Ei saa välisesinduses taotleda
Tähtajaline elamisluba töötamiseks 96 € 120 €
Tähtajalise elamisloa pikendamine töötamiseks 96 € Ei saa välisesinduses taotleda
Tähtajaline elamisluba ettevõtluseks 
160 € 180 €
Tähtajalise elamisloa pikendamine ettevõtluseks 160 € Ei saa välisesinduses taotleda


Tasumine pangaülekandega välisriigis asuvast pangast

Sooritades riigilõivu ülekannet välisriigis asuvast pangast, võib ülekande laekumine aega võtta 2 nädalat. Lisaks eelnevale on vaja teada ka Eestis asuva panga BIC ehk SWIFT koodi.

 • SEB BIC ehk SWIFT-kood on EEUHEE2X
 • Swedbank BIC ehk SWIFT-kood on HABAEE2X
 • Luminor BIC ehk SWIFT-kood on NDEAEE2X


Aadress:

 • SEB Pank AS: aadress Tornimäe 2 Tallinn 15010 Estonia
 • Swedbank: aadress Liivalaia 8 Tallinn 15040 Estonia
 • Luminor Bank As: aadress Liivalaia 45 Tallinn 10145 Estonia

 

 

Välisriigi dokument

Taotlusankeedile lisatud välisriigis välja antud dokument peab olema tõlgitud eesti, inglise või vene keelde ning tõlke õigsus peab olema notariaalselt kinnitatud.

Dokument peab olema kinnitatud apostille'ga (tunnistusega) või legaliseeritud v.a juhul kui see on välja antud riigis:

 • kellega Eesti on sõlminud õigusabilepingu: Leedu, Läti, Poola, Ukraina, Venemaa.
 • kes kuuluvad Viini 1976. aasta perekonnaseisuaktide mitmekeelsete väljavõtete väljastamise konventsiooni: Austria, Belgia, Bosnia, Bulgaaria, Cabo Verde, Hispaania, Holland, Horvaatia, Itaalia, Leedu, Luksemburg, Makedoonia, Moldova, Montenegro, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rumeenia, Saksamaa, Serbia, Sloveenia, Šveits ja Türgi;
 • kes kuuluvad Brüsseli 1987 konventsiooni ja kohaldavad Brüsseli konventsiooni ajutiselt: Belgia, Iirimaa, Itaalia, Läti, Prantsusmaa, Taani.


Täiendavat infot leiate välisministeeriumi kodulehelt.

1. juulil 2012 jõustus Eesti ja Soome rahvastikuregistri dokumentide legaliseerimisnõude tühistamise kokkulepe, mis lihtsustab oluliselt inimeste asjaajamist mõlemas riigis. Vastavalt lepingule tunnustatakse vastastikku rahvastikuregistri ingliskeelseid väljavõtteid ilma täiendava tunnistuse (apostille) ja tõlketa.

Kokkuleppes on täpsustatud dokumentide loetelu, mis vastastikku apostille'st vabastatakse. Eesti poolt on sellisteks dokumentideks ingliskeelsed rahvastikuregistri väljavõtted (sünni-, surma-, abielu-, nimemuutuse, lahutuse- ning abieluvõimetõend ja väljavõte valikandmetega). Soome poolt on need dokumendid rahvastikuregistri väljavõte (valikandmetega), kiriku tõend ja abieluvõimetõend.

Edaspidi on Eesti kodanikul ja Eestis elaval Soome kodanikul kõige soodsam taotleda kohalikust omavalitsusest Eesti rahvastikuregistri ingliskeelne vajalike andmetega väljavõte. Rahvastikuregistri väljavõte on tasuta. Konkreetse sündmuse tõendamiseks on soovi korral võimalik võtta maavalitsuses vastava sündmuse ingliskeelne tõend, mille väljastamise eest on ette nähtud riigilõiv vastavalt riigilõivuseadusele (sünni-, surma-, abielu-, ja lahutusetõendi puhul 3,19 eurot, abieluvõimetõendi puhul 1,59 eurot ja nime muutmise otsuse väljavõtte puhul 3,19 eurot).

Nimetatud kokkulepe ei puuduta perekonnaseisudokumente, mis on väljastatud enne 2010. aasta 1. juulit ning eesti- ja soomekeelseid väljavõtteid.

Lepingu teksti leiab Riigi Teatajast.

 

 

Posti teel

Saatke taotlemiseks vajalikud dokumendid ja koopiad originaaldokumentidest aadressile:

TAOTLUS
Politsei- ja Piirivalveamet
Pärnu mnt 139
15060 Tallinn

Taotlusankeedile lisatavate dokumentide nõudeid saate täpsemalt lugeda siit.

 

E-posti teel

E-posti teel saate elamisloa pikendamist taotleda, kui eelmisest elamisloa taotlemisest ja sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui 5 aastat ning Teil on kehtiv elamisloakaart.

Allkirjastage kõik taotlemiseks vajalikud dokumendid digitaalselt ühes konteineris. Digitaalne värvifoto (min. mõõtmed 650x800 pikslit ja 500kB) ja allkirjakujutis (kõrgus vähemalt 200 ja laius vähemalt 600 pikslit) peavad olema jpg formaadis.

Saatke allkirjastatud konteiner aadressile ppa@politsei.ee. E-kirja pealkirjaks märkige: „Elamisloa taotlus".

Ankeedi salvestamise ja digitaalse allkirjastamise juhend.