Oluline info ettevõtluseks elamisloa taotlejale
24.09.2020

Välisesindusse


Võtke välisesindusse kaasa taotlemiseks vajalikud dokumendid. Välisesinduses võetakse taotlejalt sõrmejäljed.

 

 

Iduettevõtete hindamine ja erisused

Iduettevõte – välismaalaste seaduse tähenduses on tegevust alustav ettevõte, mille eesmärk on sellise suure globaalse kasvupotentsiaaliga, innovaatilise ning korratava ärimudeli väljatöötamine ja käivitamine, mis aitab oluliselt kaasa Eesti ettevõtluskeskkonna arengule.

Iduettevõttes töötamiseks peab iduettevõte vastavust välismaalaste seaduses toodud iduettevõtte definitsioonile olema eelnevalt hinnanud eksperdikomisjon, välja arvatud juhul, kui kehtib erisus.

Iduettevõtteid hindab Siseministeeriumi juures tegutsev eksperdikomisjon. Enne elamisloa taotlemist tuleb esitada taotlus eksperdikomisjonile iduettevõtte määratlusele vastavuse hindamiseks. Eksperdikomisjon annab arvamuse, kas tegemist on iduettevõttega välismaalaste seaduse tähenduses, 10 tööpäeva jooksul pärast taotlejalt kõigi nõutud andmete ja tõendite saamist. Iduettevõtte määratlusele vastavuse hindamise tingimused ja kord, esitatavate andmete ja tõendite loetelu ning nende esitamise nõuded on kehtestatud siseministri määrusega.

Eksperdikomisjonile saab taotluse iduettevõtte hindamiseks esitada siin.


Erisused, kui eksperdikomisjoni hinnangut ei ole vaja:

  • Iduettevõte on nimetatud siseministri käskkirjas välismaalaste seaduse tingimustele vastava iduettevõttena.
  • Eksperdikomisjon on juba andnud hinnangu iduettevõttele viimase viie aasta jooksul ning asjaolud ei ole muutunud. Politsei- ja Piirivalveamet võib menetluse käigus vajadusel siiski nõuda, et iduettevõte taotleks uut hinnangut eksperdikomisjonilt.

 

 

Suurinvestori elamisluba

Suurinvestorile ettevõtluseks antav tähtajaline elamisluba on elamisluba ettevõtluseks, mille andmise eesmärk on soodustada investeeringute tegemist sellisesse äritegevusse Eestis, mis on avalikes huvides ja aitab oluliselt kaasa Eesti majanduse arengule.

Suurinvestor on välismaalane, kes on teinud vähemalt 1 000 000 euro suuruse otseinvesteeringu Eesti äriregistrisse kantud äriühingusse, mis investeerib peamiselt Eesti majandusse, või investeeringu investeerimisfondi, mille investeerimispoliitika kohaselt investeeritakse fondi vahendeid peamiselt Eesti äriregistrisse kantud äriühingutesse.

Investeering peab olema elamisloa kehtivusaja jooksul püsiv. Investeering on püsiv juhul, kui elamisloa kehtivusaja jooksul investeering ei vähene, välja arvatud investeeringu turuhinna kõikumisest tulenevatel põhjustel.

Äriühingut või investeerimisfondi, kuhu tehti elamisloa andmise tingimusena algne investeering, võib elamisloa kehtivusaja jooksul muuta tingimusel, et äriühing investeerib peamiselt Eesti majandusse, või investeerimisfondi, mille investeerimispoliitika kohaselt investeeritakse fondi vahendeid peamiselt Eesti äriregistrisse kantud äriühingutesse.

Suurinvestoril ei pea olema Eestis tegelikku elukohta ning puudub kohustus Eesti elukoha registreerimiseks rahvastikuregistris.