Elamisluba kriminaalmenetluses osalemiseks
01.12.2021

Elamisluba ja elamisloa pikendamist välismaalasele kriminaalmenetluses osalemiseks taotleb prokuratuuri kirjaliku taotluse alusel ning välismaalase kirjalikul nõusolekul prokurör posti teel.

Kriminaalmenetluses osalemiseks tähtajalise elamisloa andmise võimalusest ja tingimustest teavitab välismaalast prokuratuur või prokuratuuri korraldusel uurimisasutus.

Prokuratuuri otsusel antakse välismaalasele järelemõtlemisaega 30 kuni 60 kalendripäeva hetkest, kui teda teavitatakse kriminaalmenetluses osalemiseks tähtajalise elamisloa andmise võimalusest ja tingimustest, et võimaldada välismaalasel jõuda otsusele, kas ta soovib kuriteo tõendamiseseme asjaolude selgitamisele kaasa aidata.

Prokuratuur võib ennetähtaegselt kehtetuks tunnistada otsuse välismaalasele antud järelemõtlemisaja kohta, kui välismaalane on vabatahtlikult ja omal initsiatiivil loonud uuesti kontaktid isikutega, keda kahtlustatakse või süüdistatakse kuriteo toimepanemises, või välismaalane kujutab endast ohtu avalikule korrale või riigi julgeolekule.
Järelemõtlemisaja otsuse kehtetuks tunnistamist ei põhjendata.

Järelemõtlemisaja otsuse kehtetuks tunnistamisel viiakse välismaalase lahkumiskohustus viivituseta täide väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduses sätestatud korras.


Taotlemiseks vajalikud dokumendid


Dokumendi koopia vastavust originaaldokumendile kinnitab oma allkirjaga prokurör.


Elamisloa andmise või keeldumise otsus

Välismaalasele võib tähtajalise elamisloa anda kriminaalmenetluses osalemiseks kuriteo tõendamiseseme asjaolude selgitamisele kaasaaitamiseks, kui:

  • ta on kannatanu või tunnistaja kriminaalmenetluses, mille esemeks on inimkaubandusega seotud kuritegu nõukogu raamotsuse 2002/629/JSK inimkaubanduse vastu võitlemise kohta (EÜT L 203, 1.08.2002, lk 1-4) tähenduses;
  • ta on eelnevalt kaasa aidanud kuriteo tõendamiseseme asjaolude selgitamisele või on andnud nõusoleku seda teha ja
  • ta on katkestanud kõik suhted isikutega, keda kahtlustatakse või süüdistatakse kuriteo toimepanemises.


Tähtajalise elamisloa andmine või sellest keeldumine otsustatakse 10 tööpäeva jooksul taotluse menetlusse võtmisest. Välismaalane kaasatakse menetlusse kolmanda isikuna.

Tähtajalise elamisloa andmisel kriminaalmenetluses osalemiseks ei arvestata sisserände piirarvu ning antakse prokuratuuri taotluses nimetatud tähtajaks, kuid vähemalt 6 kuuks kuni 1 aastaks. Tähtajalist elamisluba kriminaalmenetluses osalemiseks pikendatakse, kui nimetatud elamisloa andmise aluseks olnud asjaolud on säilinud.

Välismaalasel, kes on saanud tähtajalise elamisloa kriminaalmenetluses osalemiseks, on õigus töötada Eestis ilma tööloata.

Seaduslik alus Eestis viibimiseks peale elamisloa lõppemist
Kui välismaalase elamisluba lõpeb kehtivusaja saabumisel, on välismaalase Eestis viibimine seaduslik järgneva 90 päeva jooksul elamisloa kehtivusaja lõppemise päevast arvates. Täpsemalt Eestis viibimise seaduslikest alustest saate lugeda siit.