Elamisluba õppimiseks
07.08.2020

Elamisluba saate taotleda õppimiseks riigi poolt tunnustatud õppeasutustes.

Taotluse esitamiseks pöörduge isiklikult Eesti Vabariigi välisesindusse. Seaduslikul alusel Eestis viibiv välismaalane võib taotluse esitada Politsei- ja Piirivalveameti teeninduses. Elamisloa taotlemiseks teeninduses tuleb eelnevalt broneerida aeg.

Alla 15-aastase lapse eest esitab tähtajalise elamisloa taotluse tema seaduslik esindaja (nt lapsevanem, eestkostja). 15-aastane alaliselt välisriigis elav alaealine laps võib tähtajalise elamisloa taotluse esitada iseseisvalt üksnes seadusliku esindaja notariaalselt kinnitatud nõusolekul.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid
Taotlusankeedid, mis on ka ekraanil täidetavad ja välja prinditavad. Taotlusankeedi täitmise juhis:


Õppeasutuse või üliõpilasorganisatsiooni kutse võib õppeasutus või üliõpilasorganisatsioon esitada PPA-le e-maili teel (ppa@politsei.ee) või posti teel (Pärnu mnt. 139, 15060 Tallinn).

Välisriigis välja antud dokumentide nõuete kohta saate lugeda siit.

Lisadokumendid alla 15-aastasele lapsele taotlemisel:

  • seadusliku esindaja isikut tõendav dokument;
  • seadusliku esindaja esindusõigust tõendav dokument (lapse sünnitunnistus, eestkostet tõendav dokument) Dokumenti ei pea esitama, kui nimetatud dokumendi andmed on kantud Eesti rahvastikuregistrisse;
  • notariaalselt kinnitatud nõusolek õppima asumiseks Eestis.


Kui taotlejale on antud teise EL liikmesriigi pikaajalise elaniku elamisluba, tuleb tal elamisloa taotlemisel seda tõendada.


Elamisloa andmise- või keeldumise otsus
Tähtajalise elamisloa andmine või sellest keeldumine otsustatakse 2 kuu jooksul taotluse menetlusse võtmisest. Tähtajalise elamisloa õppimiseks võib välismaalasele anda kehtivusajaga kuni õppekava nominaalaja lõpuni, kuid mitte kauemaks kui õppimise eeldatav kestus.

Elamisloa andmisel väljastatakse taotlejale elamisloakaart isiklikult taotlusankeedil märgitud Eesti Vabariigi välisesinduses või teeninduses 30 päeva jooksul. Elamisloakaardi jõudmine välisesindusse võib võtta rohkem aega.

Alla 15-aastase lapse elamisloakaart väljastatakse tema seaduslikule esindajale.

Välismaalane, kellele on antud elamisluba õppimiseks, võib Eestis töötada selleks eraldi luba omamata tingimusel, et tema töötamine ei takista õppimist.

Tähtajalise elamisloa pikendamine
Esitage tähtajalise elamisloa pikendamise taotlus vähemalt 2 kuud enne kehtiva elamisloa lõppu isiklikult teeninduses. Kui eelmisest elamisloa taotlemisest ja sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui 5 aastat, saate elamisluba või elamisloa pikendamist taotleda ka posti või e-posti teel.

Tähtajalise elamisloa pikendamise või sellest keeldumise otsus tehakse hiljemalt 10 päeva enne tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemist. Elamisloakaart väljastatakse taotlusankeedil märgitud teeninduses.

Õppeasutuse kohustuste kohta saate lugeda siit.

Seaduslik alus Eestis viibimiseks peale elamisloa lõppemist
Kui välismaalase õppimiseks antud elamisluba lõpeb kehtivusaja saabumisel, on välismaalase Eestis viibimine seaduslik järgneva 270 päeva jooksul elamisloa kehtivusaja lõppemise päevast arvates. Nimetatud perioodi jooksul on välismaalasel vahetult seadusest tulenev õigus Eestis töötada. Täpsemalt Eestis viibimise seaduslikest alustest saate lugeda siit.