Elamisluba püsivalt Eestisse elama asumiseks
19.01.2022

Elamisluba saate taotleda püsivalt Eestis elama asumiseks, kui:

  • olete Eestisse elama asunud tähtajalise elamisloa alusel ja Teie Eestisse elama jäämine on kooskõlas avalike huvidega;
  • Teil on olnud Eestis tähtajaline või alaline elamisõigus, Eesti pikaajalise elaniku elamisluba või olete olnud Eesti kodanik;
  • olete Eestis elanud viie järjestikuse aasta jooksul vähemalt kolm aastat, v.a juhul, kui olete omandanud kõrghariduse Eestis bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavadel põhinevas õppes või magistri- või doktoriõppes;
  • olete Eestis hästi kohanenud;
  • Teie senine tegevus on olnud kooskõlas Teile antud elamisloa andmise eesmärgi ja tingimustega.


Eeltoodud tingimused võib jätta kohaldamata, kui:

  • välismaalane on saanud tähtajalise elamisloa elama asumiseks abikaasa juurde ja on sellel alusel elanud Eestis vähemalt kolm aastat;
  • välismaalane on saanud tähtajalise elamisloa elama asumiseks abikaasa juurde ja abielu lõpeb enne kolme aasta möödumist elamisloa saamisest arvates, kuid välismaalase Eestist lahkuma kohustamine oleks talle ilmselgelt liiga koormav;
  • välismaalane on saanud tähtajalise elamisloa elama asumiseks lähedase sugulase juurde ja elamisloa andmise alus on ära langenud, kuid välismaalase Eestist lahkuma kohustamine oleks talle ilmselgelt liiga koormav.

 

Välismaalasele, kellel on doktorikraad, võib püsivalt elamiseks elamisloa anda ilma eelneva viie aastase elamise, kohanemise ning elamisloa eesmärgi nõudeta, tingimusel, et välismaalase kõrgharidust tõendava dokumendi vastavust doktorikraadile on hinnanud Eesti ENIC/NARIC Keskus.


Taotluse esitamiseks pöörduge isiklikult Eesti Vabariigi välisesindusse. Seaduslikul alusel Eestis viibiv välismaalane võib taotluse esitada Politsei- ja Piirivalveameti teeninduses. Elamisloa taotlemiseks teeninduses tuleb eelnevalt broneerida aeg.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid
Taotlusankeedid, mis on ka ekraanil täidetavad ja välja prinditavad. Taotlusankeedi täitmise juhis. Taotluse allkirjastamisega kinnitate, et:

 


Välisriigis välja antud dokumentide nõuete kohta saate lugeda siit.

Elamisloa andmise- või keeldumise otsus

Tähtajalise elamisloa andmine või sellest keeldumine otsustatakse 2 kuu jooksul taotluse menetlusse võtmisest. Elamisluba võidakse anda kuni 5 aastaks.

Elamisloa andmisel väljastatakse taotlejale elamisloakaart isiklikult taotlusankeedil märgitud Eesti Vabariigi välisesinduses või teeninduses 30 päeva jooksul. Elamisloakaardi jõudmine välisesindusse võib võtta rohkem aega.

Tähtajalise elamisloa pikendamine
Esitage tähtajalise elamisloa pikendamise taotlus vähemalt 2 kuud enne kehtiva elamisloa lõppu isiklikult teeninduses. Kui eelmisest elamisloa taotlemisest ja sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui 5 aastat, saate elamisluba või elamisloa pikendamist taotleda ka posti või e-posti teel.

Tähtajalise elamisloa pikendamise või sellest keeldumise otsus tehakse hiljemalt 10 päeva enne tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemist. Elamisloakaart väljastatakse taotlusankeedil märgitud teeninduses.

Seaduslik alus Eestis viibimiseks peale elamisloa lõppemist
Kui välismaalase elamisluba lõpeb kehtivusaja saabumisel, on välismaalase Eestis viibimine seaduslik järgneva 90 päeva jooksul elamisloa kehtivusaja lõppemise päevast arvates. Nimetatud perioodi jooksul on välismaalasel vahetult seadusest tulenev õigus Eestis töötada. Täpsemalt Eestis viibimise seaduslikest alustest saate lugeda siit.