Elamisluba täisealise lapse elama asumiseks vanema juurde
01.12.2021

Täisealisele (üle 18 aasta) lapsele, kes ei ole terviseseisundi tõttu suuteline iseseisvalt toime tulema, saab taotleda elamisluba Eestis püsivalt elava vanema juurde, kui vanem on:

 • Eesti kodanik või
 • Eestis elamisluba omav välismaalane.


Taotluse esitamiseks pöörduge isiklikult Eesti Vabariigi välisesindusse. Seaduslikul alusel Eestis viibiv välismaalane võib taotluse esitada Politsei- ja Piirivalveameti teeninduses. Elamisloa taotlemiseks teeninduses tuleb eelnevalt broneerida aeg.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

Taotlusankeedid, mis on ka ekraanil täidetavad ja välja prinditavad. Taotlusankeedi täitmise juhis. Taotluse allkirjastamisega kinnitate, et taotlusele lisatud koopia vastab originaaldokumendile, see ei sisalda valeandmeid ja seda ei ole võltsitud.

 • Tähtajalise elamisloa taotlus, kui taotletakse tähtajalist elamisluba;
 • Tähtajalise elamisloa pikendamise taotlus, kui taotletakse tähtajalise elamisloa pikendamist;
 • Lapsevanema kutse. Kui elamisloa taotluse esitab see vanem, kelle juurde elama asumiseks elamisluba taotletakse, siis ei ole vaja kutset esitada;
 • Andmed lähedaste sugulaste ja perekonnaliikmete kohta, kui taotletakse tähtajalist elamisluba ning elamisloa pikendamisel juhul, kui andmed on muutunud;
 • sünnitunnistus, kui sünd on registreeritud välisriigis, mitte Eestis, v.a juhul, kui taotletakse tähtajalise elamisloa pikendamist;
 • isikut tõendav dokument;
 • kui lapse nimi on sünnitunnistuses ja isikut tõendavas dokumendis erinev, esitage nime muutmist tõendav dokument;
 • lapsevanema isikut tõendav dokument;
 • kui lapsevanema nimi on lapse sünnitunnistuses ja lapsevanema isikut tõendavas dokumendis erinev, esitage lapsevanema nime muutmist tõendav dokument (nt. abielutunnistus), kui nime on muudetud välisriigis, mitte Eestis;
 • 1 digitaalne värvifoto;
 • riigilõivu tasumist tõendav dokument;
 • dokument, mis tõendab, et täisealine laps ei ole terviseseisundi või puude tõttu suuteline iseseisvalt toime tulema.Välisriigis välja antud dokumentide nõuete kohta saate lugeda siit.

Elamisloa andmise- või keeldumise otsus
Tähtajalise elamisloa andmine või sellest keeldumine otsustatakse 2 kuu jooksul taotluse menetlusse võtmisest. Elamisloa võib anda kuni 5 aastaks ja pikendada kuni 10 aastaks korraga.

Elamisloa andmisel väljastatakse taotlejale elamisloakaart isiklikult taotlusankeedil märgitud Eesti Vabariigi välisesinduses või teeninduses 30 päeva jooksul. Elamisloakaardi jõudmine välisesindusse võib võtta rohkem aega.

Tähtajalise elamisloa pikendamine
Esitage tähtajalise elamisloa pikendamise taotlus vähemalt 2 kuud enne kehtiva elamisloa lõppu isiklikult teeninduses. Kui eelmisest elamisloa taotlemisest ja sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui 5 aastat, saate elamisluba ja elamisloa pikendamist taotleda ka posti või e-posti teel.

Tähtajalise elamisloa pikendamise või sellest keeldumise otsus tehakse hiljemalt 10 päeva enne tähtajalise elamisloa kehtivusja lõppemist. Elamisloakaart väljastatakse taotlusankeedil märgitud teeninduses.

Seaduslik alus Eestis viibimiseks peale elamisloa lõppemist
Kui välismaalase elamisluba lõpeb kehtivusaja saabumisel, on välismaalase Eestis viibimine seaduslik järgneva 90 päeva jooksul elamisloa kehtivusaja lõppemise päevast arvates. Täpsemalt Eestis viibimise seaduslikest alustest saate lugeda siit.