Elamisluba töötamiseks
17.10.2021

Elamisluba töötamiseks saate taotleda Eestis registreeritud tööandja juurde ning teadus- või uurimustöö tegemiseks, kui asutus on kantud teadus- ja arendusasutuste registrisse:

 • Eesti Töötukassa loaga ning palgakriteeriumit täites;
 • Eesti Töötukassa loata ning palgakriteeriumit täitmata;
 • Eesti Töötukassa loata ja avaliku konkursita, kuid palgakriteeriumit täites, kui taotleja asub tööle eksperdi, nõustajana või konsultandina (vajalik on erialane ettevalmistus);
 • Eesti Töötukassa loata, kuid palgakriteeriumit täites, kui taotleja asub tööle Eestis registreeritud eraõigusliku juriidilise isiku juhtimis- või järelevalvefunktsiooni täitmise eesmärgil järgmistel tingimustel:
  • Ettevõtte peab olema Eestis registreeritud vähemalt 5 kuud, sellel peab viimase 5 kuu jooksul olema tegelik majandustegevus Eestis ning elamisloa andmine peab oluliselt aitama kaasa tähtajalise elamisloa töötamiseks andmise eesmärgi saavutamisele
  • Eraõigusliku juriidilise isiku juhtimis- või järelvalvefunktsiooni täitmise eesmärgil võib elamisloa anda täisühingu ja usaldusühingu osanikule, osaühingu, aktsiaseltsi, sihtasutuse ja tulundusühingu juhatuse või nõukogu liikmele, mittetulundusühingu juhatuse liikmele, prokuristile, likvideerijale, pankrotihaldurile, audiitorile, revidendile, revisjonikomisjoni liikmele ja välismaa äriühingu filiaali juhatajale
 • Eesti Töötukassa loata, kuid palgakriteeriumit täites, kui taotleja asub tööle Vabariigi Valitsuse korralduses nimetatud valdkonnas, milles on Eestis vaja vähendada tööjõupuudust;
 • Euroopa Liidu (EL) sinise kaardi alusel;
 • Teadus- või uurimustöö tegemiseks
 • Tippspetsialistina töötamiseks;
 • Renditöötajana
 • Iduettevõttes töötamine;
 • Ettevõtte sees üleviidud töötajana töötamiseks.


Taotluse esitamiseks pöörduge isiklikult Eesti Vabariigi välisesindusse. Seaduslikul alusel Eestis viibiv välismaalane võib taotluse esitada Politsei- ja Piirivalveameti teeninduses. Elamisloa taotlemiseks teeninduses tuleb eelnevalt broneerida aeg.

Erandina saate taotlust esitada teeninduses.


Taotlemiseks vajalikud dokumendid

Taotlusankeedid, mis on ka ekraanil täidetavad ja välja prinditavad. Taotlusankeedi täitmise juhis:


Tööandja esitab Politsei- ja Piirivalveametile e-maili teel (ppa@politsei.ee) või posti teel (Pärnu mnt. 139, 15060 Tallinn):


Välisriigis välja antud dokumentide nõuete kohta saate lugeda siit.

Lisadokumendid, andmed või kinnitused:

 • tippspetsialistina töötamiseks -
  • kui äriühing on olnud Eestis registreeritud vähem kui 12 kuud ja alustab tegevust riigi või erainvesteeringu toel, esitage dokumendid või andmed, millest nähtuvad andmed investeeringu või laenu saamise kohta riigilt või Finantsinspektsiooni tegevusloaga erafondivalitsejalt või andmed toetuse saamise kohta riiklikust toetusmeetmest.
  • kui äriühingu emaettevõtja on tegutsenud vähemalt 12 kuud ja emaettevõtja käive aastas on vähemalt kümme miljonit eurot, esitage dokumendid või andmed selle tõendamiseks.
 • renditöö -  kinnitate kutse allkirjastamisega, et teil on deposiidis vahendeid vähemalt kümne protsendi ulatuses töötasufondist.
 • loominguline töötaja – kinnitate kutse allkirjastamisega, et  taotlejal on erialane ettevalmistus või kogemus.
 • teaduslik tegevus – kinnitate kutse allkirjastamisega võõrustamislepingu olemasolu.
 • sportlane, treener, spordikohtunik, sporditöötaja – kinnitate kutse allkirjastamisega spordialaliidu nõusolekut välismaalase tööle asumise kohta.
 • ekspert, nõustaja või konsultant – kinnitate kutse allkirjastamisega taotleja erialast ettevalmistust.
 • iduettevõttes töötamine - esitage ekspertkomisjoni arvamus või ekspertkomisjoni taotluse number, välja arvatud juhul kui ettevõte kuulub siseministri käskkirjas loetletud iduettevõtete hulka.
 • EL sinine kaart – esitage pädeva asutuse hinnang kutsekvalifikatsiooni tunnustamise kohta või dokumendid või andmed, mis tõendavad välismaalase vähemalt viieaastast erialast töö kogemust. Kutse allkirjastamisega kinnitate, et olete sõlminud välismaalasega vähemalt 1 aastase kehtivusega töölepingu või teinud siduva tööpakkumise.
 • ettevõtte sees üleviidud töötaja –esitage andmed välismaalase töölepingu kohta kolmandas riigis.Elamisloa andmise- või keeldumise otsus
Tähtajalise elamisloa andmine või sellest keeldumine otsustatakse 2 kuu jooksul taotluse menetlusse võtmisest.

Elamisloa andmisel väljastatakse taotlejale elamisloakaart isiklikult taotlusankeedil märgitud Eesti Vabariigi välisesinduses või teeninduses 30 päeva jooksul. Elamisloakaardi jõudmine välisesindusse võib võtta rohkem aega.

Elamisloa võib anda Eestis töötamiseks elamisloas määratud tingimustel kehtivusega kuni 2 aastat ning seda võib pikendada kuni 5 aastaks korraga.

EL sinine kaart antakse kolme kuu võrra pikema kehtivusajaga, kui tööandja tagatud töötamise aeg, arvestades, et selle kehtivusaeg ei tohi ületada 2 aastat ja 3 kuud ning seda võib pikendada kuni 4 aastaks ja 3 kuuks korraga.

Juhul, kui lõpetate töötamise elamisloas määratud tingimustel ja soovite töötada teise tööandja juures, tuleb selleks eelnevalt taotleda uus elamisluba töötamiseks.

Tähtajalise elamisloa pikendamine
Esitage tähtajalise elamisloa pikendamise taotlus vähemalt 2 kuud enne kehtiva elamisloa lõppu isiklikult teeninduses. Kui eelmisest elamisloa taotlemisest ja sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui 5 aastat, saate elamisluba taotleda või pikendada ka posti või e-posti teel.

Tähtajalise elamisloa pikendamise või sellest keeldumise otsus tehakse hiljemalt 10 päeva enne tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemist. Elamisloakaart väljastatakse taotlusankeedil märgitud teeninduses.

Tööandja kohustustest  (palgakriteerium ja teavitamiskohustus) saate lugeda siit.

Seaduslik alus Eestis viibimiseks peale elamisloa lõppemist
Kui välismaalase elamisluba lõpeb kehtivusaja saabumisel, on välismaalase Eestis viibimine seaduslik järgneva 90 päeva jooksul elamisloa kehtivusaja lõppemise päevast arvates. Kui välismaalasele oli antud elamisluba teaduslikuks tegevuseks või töötamiseks õppejõuna, on välismaalase Eestis viibimine seaduslik järgneva 183 päeva jooksul elamisloa kehtivusaja lõppemise päevast arvates. Nimetatud perioodi jooksul on välismaalasel vahetult seadusest tulenev õigus Eestis töötada. Täpsemalt Eestis viibimise seaduslikest alustest saate lugeda siit.